Ještě k novému pražskému územnímu plánu

28. 12. 2009 / Petr Kužvart

V předchozím textu jsme probrali, jak vlastně takové politické panstvo funguje a v čem je největší, protože plošné selhání úřednictva, které se účastnilo vytvoření konceptu územního plánu Prahy a rovněž posouzení vlivu tohoto konceptu na "udržitelný rozvoj území". Ukázali jsme si, jak je možno ošvindlovat otázku nadlimitní zátěže území a tak připravit pro další desetiletí opět zahušťování a intenzifikaci komerčního vykořistění území bez ohledu na zákonné požadavky i reálné dopady, tedy alergie, astma a další podobné choroby u dětí a cévní i nádorová onemocnění u starší populace, s nevyhnutelnou vyšší úmrtností v nižším věku. Jde o hluboce zavrženíhodnou ruskou ruletu se zdravím a životy nás všech, kdo jsme pražskými občany a trávíme v tomto městě naprostou většinu svých životů, jsouce vystaveni trvalé expozici různých imisí, velmi často v nadlimitních hodnotách.

Ale problematika zdaleka není tak jednoduchá, abychom ji mohli odbýt jednou několikastránkovou reakcí na pochybný kojzarovský výlev jednoho z klíčových úředníků, majícího dopady konceptu a finálního územního plánu na prostředí i naše zdraví ve své odpovědnosti. Ani pochybné praktiky pražského panstva se tanečky kolem konceptu zdaleka nevyčerpávají.

Takže tedy: pokud jde o územní plán, právem jsme magistrátu jako pořizovateli a Útvaru rozvoje města (ÚRM) jako zpracovateli konceptu ve včasných námitkách a připomínkách vytkli, že je koncept projednáván v situaci, kdy se rychle probírají a schvalují nové a nové vlny změn územního plánu dosavadního. A paní architektka Kateřina Szentesziová z ÚRM, vedoucí zpracovatelského týmu konceptu na veřejném projednání konceptu 23. listopadu 2009 výslovně upozornila na to, že mohou dostat pokyn zapracovat veškeré odsouhlasené změny dosavadního územního plánu Prahy do návrhu nového územního plánu.

Je to nyní tak, že návrh změn vlny 06 byl projednán s dotčenými orgány státní správy (jež by měly hájit svěřené veřejné zájmy) dne 15. prosince 2009 s tím, že do 15. ledna 2010 by tyto orgány měly dát svá stanoviska a každý může zároveň podat své připomínky. Taková "vlna" změn územního plánu je změtí řady dílčích lokálních změn, zpravidla navržených vlastníky příslušných nemovitostí nebo developery se záluskem na konkrétní pozemky. Přehled změn je velmi početný a málo přehledný pro běžného občana. Je nutno se naučit úřední novořeči a překonat lenost a pátrat v nekonečných seznamech. Z vlastní zkušenosti vím, že je to jediná možná cesta a že se vyplatí! Nicméně magistrátní úřední zpupnost je citelně vnímatelná z formulace poučení:

"K vystaveným návrhům změn vlny 06 ÚP SÚ HMP mohou dotčené orgány vydat své stanovisko, pokud chrání zájmy vyplývající ze znění zvláštních předpisů a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat připomínky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze taková vyjádření, kdy uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na příslušný zákon, jeho ustanovení a odstavec a zdůvodnění tak, aby byl jednoznačně zjistitelný druh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud příslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomínky, případně námitky a nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů. Připomínky může podat každý."

Je nutno vysvětlit, že stanovisko musí být respektováno, kdežto připomínku je možno jednoduše hodit do koše, což se zhusta děje. Tudy vede cesta k vylhávání se z nepříjemných stanovisek, pokud by si je některý dotčený orgán troufl formulovat.

Vedle vlny změn 06 je ve hře i vlna 07. Projednávání obou vln bylo vybubnováno magistrátem zrovna v době vrcholícího projednávání konceptu -- na přelomu listopadu a prosince 2009. Určitě nejde o shodu náhod. Vlna 07 má zahájeno řízení o vydání opatření obecné povahy, je tedy ve finálním stádiu. Veřejné projednání se bude konat na pražském magistrátě už 15. ledna 2010. Opět půjde jako tradičně o sérii uspávacích referátů a potom o laskavé připuštění hlasu lidu, který již mezi tím z větší části odešel. Nicméně by se veřejnost nejen měla účastnit, ale i aktivně vystoupit. Právě 15. ledna je poslední den k podávání námitek a připomínek, pročež je již jakýkoli úřední výklad vlny změn víceméně zbytečný a veřejnost musí již přijít s tím, že si vlnu změn nastudovala a je schopna do zápisu diktovat své námitky nebo připomínky, případně si je již přinese v písemné podobě a s vyznačením dne i hodiny podání je podá v podatelně magistrátu. Každopádně je toho dne již deadline i pro stanoviska dotčených orgánů a pro připomínky veřejnosti pro vlnu změn 06, takže se veřejnost bude muset v prvých dvou týdnech nového roku docela snažit, aby to dobře zvládla.

Neubude nás, pokud si zde pěkně nezopakujeme poučení magistrátu k námitkám k vlně změn 07:

"Námitky mohou podávat v souladu s §52 odst. 2 a 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, a dále zástupce veřejnosti. Při podání námitky vlastníka je nutné uvést údaje podle katastru nemovitostí dokladující, že námitku podává vlastník dotčené nemovitosti, případně osoba jím zmocněná na základě plné moci. Dále je třeba uvést odůvodnění námitky a vymezit území dotčené námitkou. Zmocněný zástupce veřejnosti se řídí § 23 výše uvedeného zákona. Připomínky může podat každý."

Jde tu celkově o velmi podivnou a zgruntu nepoctivou hru s dotčenou veřejností. V konceptu si zpracovatelé i pořizovatel dovolili zcela předběžně a nezávazně vyznačit řadu docela zajímavých nápadů, jež jdou beze všech pochyb ve směru zlepšení poněkud infernální ekologické situace v Praze. Byli jste proti výškovým budovám na Pankráci nebo i jinde? Po přečtení konceptu se vám uleví: je možno stavět budovy do 12 nadzemních podlaží, tedy do nějakých 40 metrů. Byli jste proti tomu, aby onen rozplácnutý sliz novostavby Národní knihovny od jistého exhibicionisticky orientovaného architekta rušil panorama Hradčan a okolních dominant? Fajn -- v konceptu je na místě té dnešní tramvajové smyčky zeleň! A což teprve "zelený pás kolem Prahy" - vypadá to na jeho dotvoření. Konečně! A tak by bylo možno pokračovat dál. Trojmezí a další a další zajímavé lokality.

Jenže: všechno je právě naopak! Koncept ve více nežli dostatečném předstihu ukázal, co by se mohlo zlepšit směrem k obecnému dobrému, směrem k ozdravění špatných životních podmínek nás, pražských rezidentů! Takže všichni ti pochybní investoři včetně města i městských částí, ale hlavně ryze komerční developeří vidí, co jim hrozí. Koncept je pro ně varovné návěstí v dostatečném časovém předstihu, aby si své zájmy v mezičase před vstupem nového územního plánu Prahy do účinnosti ošetřili v dalších, nyní připravovaných vlnách změn dosavadního územního plánu! A věřme, že se budou opravdu snažit!

Je jen jediný způsob, jak tomu rázně zamezit a udělat prostě z návrhu nového územního plánu pro Prahu něco, co stojí za to, co řeší problémy, co má smysl projednávat. Tím způsobem je zásadově odmítnout zgruntu nepoctivou hru s novým územním plánem v kontextu probíhajících změn toho starého a zastavit projednávání veškerých dosud neschválených změn územního plánu hlavního města Prahy. Nový územní plán může být účinný tak za dva roky. Možná o něco dříve, možná o půl roku později. Ale o moc jinak to nebude. Praze vůbec neublíží, pokud bude dva roky stopstav. Může to ublížit jenom vždy hladovým developerům a těm, kdo se těší, že budou do stále nových kšeftů nalévat peníze kdo ví odkud. Ublíží to možná spekulantům s nemovitostmi, dost často ze zahraničí! Ale Praze to ublížit nemůže. A bude čas pomalu si zvykat na to, že změny územního plánu podle nového stavebního zákona budou probíhat v přibližně 4-letých cyklech.

Takové zastavení projednávání vln 06 i 07 a všech dalších by bylo možno kompenzovat tím, že by příslušné změny mohly být navrhovány svými původci již do nového územního plánu -- do jeho konceptu, jehož projednání by se nyní zopakovalo. Nikomu by nebyla takto upřena možnost a právo o svou změnu usilovat. Nicméně nové projednání konceptu je důvodné také z jiných hledisek: jde o naprosto atypický územní celek, kde postihnout všechny souvislosti a vazby je mimo možnosti dotčené veřejnosti, pokud byly dodrženy pouze minimální lhůty podle stavebního zákona. Jejich podstatné prodloužení formou nového projednání není vůbec proti smyslu a účelu územně plánovacích aktivit. A navíc je nutno koncept opravdu zásadním způsobem dopracovat. Již víme, jak skandálním způsobem selhalo úřednictvo ÚRM i magistrátu, pokud se jedná o ochranu prostředí a zdravých životních podmínek ve městě. Proto je nutno koncept zásadním způsobem dopracovat, a to včetně jeho odůvodnění a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území. Je tedy víc důvodů pro přepracování a nové projednání konceptu územního plánu Prahy i doprovodných materiálů.

Jenže: to je právě to poslední, co by pražské politické panstvo potřebovalo. Oni mají za rok komunální volby. V nich nemusejí uspět. Dokonce i mezi nimi probíhá docela pěkná rvačka o místo na slunci! Opravdu poslední, co potřebují, je ponechávat schvalování nového územního plánu města svým nevypočitatelným nástupcům. To, co panstvo naslibovalo různým komerčním subjektům, by chtělo zabezpečit ještě před volbami. Takže s žádným dalším projednáním nepočítejme, pokud si je tvrdě neprosadíme! Vše půjde podle původního rozvrhu. A zároveň budou urychlovány změny starého územního plánu, aby je byla šance zapracovat do nového územního plánu a tím jej včas znehodnotit z hlediska místních rezidentů a jejich zdravých životních podmínek.

Nicméně i přes to jsme včas podali formou námitek a připomínek tyto návrhy:

Je nezbytné zastavit projednávání jakýchkoli změn stávajícího územního plánu s tím, že návrhy a podněty k provedení těchto změn je nutno směřovat po náležitém veřejném projednání již do nového územního plánu. Projednávání konceptu je nutno zopakovat po jeho dopracování!

Do definic pojmů v závazné části jsme navrhli zařadit definici únosného zatížení území:

(14a) Únosné zatížení území je takové zatížení hlukem nebo jinými emisemi, jež v žádné ze sledovaných zátěží prokazatelně nepřekračuje imisní limit stanovený obecně závazným právním předpisem.

V části 2.5. závazné části jsme navrhli vypustit nesmyslný text a nahradit jej takto:

(1) Překročení únosného zatížení území je protiprávním stavem, který je nutno odstraňovat. Tento stav nesmí být dále prohlubován. Je zcela nepřípustné, aby vznikala novými zásahy situace, kdy bude toto únosné zatížení území překračováno.

(2) V území, kde není prokazatelně překročen žádný limit pro hluk či imise sledovaných znečišťujících látek v ovzduší, je možno umisťovat a provádět zásahy, u kterých bude předem podán přesvědčivý průkaz, že jejich uskutečněním nedojde k překročení některého limitu.

(3) V území, kde je již některý z limitů pro hluk nebo imise sledovaných znečišťujících látek v ovzduší dosažen nebo překročen, musí být každý zamýšlený zásah zkoumán z toho hlediska, zda je zde předem podán přesvědčivý průkaz, že jeho uskutečněním se zátěž území dostane pod limitní úroveň, případně alespoň průkaz, že zamýšlený zásah nemůže nadlimitní zátěž nijak zvýšit.

Neděláme si ani ty nejmenší iluze o tom, jak s těmito návrhy politické panstvo a jeho úřednická posluha naloží. Není k tomu sebemenší důvod. Bude s jistotou přírodního zákona následovat vylhávání, ignorování, zpochybňování a rozmělňování. Nicméně my, rezidenti z postižených území města si myslíme, že tyto návrhy bylo naší povinností jasně formulovat a podat. Jsou správné a plně odpovídají dnešní dramatické environmentální a hygienické situaci v Praze. Zrazeni dotčenými orgány, jež nehájí zákonem svěřené veřejné zájmy, byli jsme nuceni se těchto veřejných zájmů zastat bezprostředně, sami. Budeme za ně bojovat proti jakékoli čeládce, jež se pokusí vše zamlžit a rozmělnit, zničit a zamítnout. Budeme jim vždy znovu stavět před jejich bezectné ksichty svědectví pravdy, rozumu a obecného dobrého, vědouce, že formulovat a veřejně vyjádřit jakkoli momentálně bezmocnou pravdu je vždy revolučním činem, v jehož pozadí již nyní duní příští bitvy a probleskují budoucí vítězství v nich. Říkat nahlas pravdu má ostatně svůj mravní význam, který nemůže zničit žádná intrika politických spekulantů a jejich úřední posluhy! Má svou svébytnou morální hodnotu a je předzvěstí budoucí nápravy, jež bude zároveň koncem kralování politického panstva i posluhy jeho trapných lokajů a jejich společných bezectných činů!

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 28.12. 2009