15. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 10. 2007

Nezúčastněné země nepotřebují almužnu, potřebují a žádají spravedlnost

Roque: Bush hovořil o demokracii, o míru a o lidských právech. Všichni však víme, že lže

Felipe Pérez Roque
Vystoupení ministra zahraničních věcí Kubánské republiky Felipe Péreze Roqueho ve všeobecné rozpravě 62. zasedání Valného shromáždění Spojených národů. Kuba je diktatura. 26. září 2007, New York

Dosud nikdy nebylo tak zjevné reálné nebezpečí ohrožující lidský druh. Dosud nikdy nebylo tak zjevné porušování mezinárodního práva, které rostoucí měrou ohrožuje mír a mezinárodní bezpečnost. Dosud nikdy nebyla tak zjevná nerovnost a vyloučení postihující více než dvě třetiny populace naší planety.

Klíčovým faktorem k přežití lidstva se stává skoncování s plýtváním a zběsilým konzumním kolotočem podporovaným velkými korporacemi a mocenskými skupinami z malé skupiny rozvinutých zemí, které plýtvají za cenu chudoby a nekonečného prodlužování zaostalosti na rozlehlé periferii chudých zemí, kde živoří miliardy lidí. Jednání Valného shromáždění na vysoké úrovni, jež se konalo před pouhými dvěma dny, jasně ukázalo nebezpečí představované rychlým globálním oteplováním, které již prožíváme, a jeho vlivem na klimatické změny. Je třeba jednat, a to rychle, a rozvinuté země mají morální povinnost a historickou zodpovědnost jít v tomto úsilí příkladem a postavit se mu do čela.

Řada našich zemí, ve všech případech z Jihu, je současně obětí nepřípustných aktů agrese ze strany mocných, kteří jsou v zásadě vedeni neutišitelným hladem po strategických zdrojích.  Dobyvačné války a proklamování a uplat 8;ování doktrín založených na preventivní válce a nevylučujících ani použití jaderných zbraní proti státům, které je nevlastní, a rovněž tak opakované používání záminek, jako je údajný boj proti terorismu, údajné šíření demokracie, nebo takzvaná změna režimu v zemích jednostranně označovaných jako státy zla, jsou dnes největší a nejvážnější hrozbou míru a bezpečnosti ve světě.

Agrese a protiprávní okupace zemí, vojenské intervence odporující mezinárodnímu právu a záměrům a zásadám Charty OSN, bombardování civilistů a mučení jsou nadále dennodenní praxí. Obehranou písničkou o svobodě a demokracii má být posvěceno rabování přírodních zdrojů třetího světa a ovládány oblasti s rostoucím geostrategickým významem. Právě takový a ne jiný je plán imperiální nadvlády, který se snaží krví a ohněm prosadit nejsilnější vojenská supervelmoc, jakou kdy člověk poznal.

  V mezinárodních vztazích se nejen zdaleka nepostupuje v souladu s principy solidarity, sociální a mezinárodní spravedlnosti, rovnosti a rozvoje pro všechny, ale bez sebemenšího studu se uplat 8;uje praxe dávat zemím vysvědčení, uvalovat jednostranné blokády, vyhrožovat agresí, vydírat  a donucovat nátlakem.

Pokud nějaká malá země brání své právo na nezávislost, je označena za stát zla. Jestliže velmoc napadne nějakou zemi, řekne se, že „jí přináší svobodu“. Bojovník proti zahraniční agresi je terorista, voják–agresor je „bojovník za svobodu“. Je to mediální válka, podvod s pravdami, tyranie jediného myšlení v globalizovaném světě.

Namísto přibližování ke všeobecnému a úplnému odzbrojení, včetně jaderného, které bylo po desetiletí trvalým požadavkem Hnutí nezúčastněných, se podporuje zbrojení a plýtvání prostředky na nové zbraně a zbrojní systémy, jež pohlcují zdroje, které by svět potřeboval na omezení důsledků klimatických změn a řešení krajně závažných problémů vyplývajících z chudoby a vylučování.

Je zde snaha, bránit zpolitizovaným a selektivním způsobem v uplat 8;ování zásady, že národy mají právo na rozvoj jaderné energie pro mírové účely, vyhlášené již v Dohodě o nešíření jaderných zbraní. Některým zemím je vyhrožováno válkou a zničením, zatímco agresivnímu spojenci je dovoleno disponovat stovkami nukleárních zbraní a pomáhá se mu s jejich neustálou modernizací.

Jak dlouho ještě potrvá a kolik dalších obětí zemře, než váleční jestřábi pochopí, že vážné problémy světa nelze řešit zbraněmi?

V den, jako je dnešní, stojí zato připomenout slova prezidenta Fidela Castra pronesená na Valném shromáždění v říjnu 1979:

  „Dejme sbohem zbraním – řekl Fidel – a zabývejme se civilizovaně nejtíživějšími problémy naší epochy.  To je zodpovědností a nejsvatější povinností všech státníků světa.  Je to také nezbytný předpoklad přežití člověka.“

Dnes se nepřibližujeme k naplnění Cílů pro 3. tisíciletía rozhodnutí přijatých velkými konferencemi Spojených národů v posledním desetiletí.

Chudoba se nezmenšuje. Roste nerovnost mezi zeměmi a uvnitř zemí.

1,1 miliardy lidí nemá přístup k pitné vodě, 2,6 milionů lidí postrádá hygienické služby, přes 800 milionů lidí je negramotných a 115 milionů dětí nechodí na první stupe 8; základní školy, 850 milionů lidí denně hladoví. Jedno procento nejbohatších lidí světa vlastní 40 % bohatství, zatímco 50 % světové populace má stěží 1 %. To vše se odehrává ve světě, který utrácí bilion  za zbraně a další bilion za reklamu.

Ona přibližně miliarda lidí žijících v rozvinutých zemích spotřebovává kolem poloviny veškeré energie, zatímco téměř 2 miliardy chudých dosud elektřinu nepoznaly.

To je ten svět, který máme podle nich akceptovat? To má být budoucnost, s níž se máme spokojit? Máme či nemáme právo usilovat o změnu tohoto stavu věcí? Máme či nemáme bojovat o to, aby lepší svět byl možný?

Proč se plýtvá tak kolosálními prostředky na průmysl vraždění a nevyužívají se na záchranu životů? Proč se nestaví školy namísto atomových ponorek  a nemocnice namísto „inteligentních“ bomb? Proč se nepodporuje výzkum prostředků k léčbě AIDS, malárie a tuberkulózy namísto budování protiraketových štítů? Proč není vedena válka proti chudobě namísto války proti chudým?

Třebaže je ke splnění Cílů pro 3. tisíciletí zapotřebí jen 150 miliard dolarů, tvrdí se pokrytecky, že potřebné finanční prostředky není odkud vzít. To je lež! Peněz je víc než dost, čeho se nedostává, je politická vůle, etika a reálný závazek těch, kdo rozhodují.  Pokud skutečně existuje zájem nalézt peníze:

Nechť je konečně splněn slib vynakládat 0,7 % HDP na oficiální rozvojovou pomoc. Představovalo by to přes 141 miliard dolarů navíc ke stávajícím prostředkům. Vrcholem předstírání je, že dárcovské země nyní započítávají prominutý dluh, o němž vědí, že by ho nemohly nikdy inkasovat,  aby tak  uměle nafoukly svůj příspěvek

Nechť je prominut zahraniční dluh, který již naše země splatily a ne jednou. Umožnilo by  to věnovat na rozvoj více než 400 miliard dolarů, které se dnes vynakládají na dluhovou službu, jež nepřestává narůstat.

Nechť je uzavřeno kolo jednání z Doha  a zrušeny 300-miliardové zemědělské dotace v rozvinutých zemích. Pak by bylo možné vynaložit tyto peníze na boj proti chudobě venkova a  potravinové nejistotě  a zaručit exportním produktům rozvojových zemí spravedlivé ceny.

Nechť je uznáno naše právo na rozvoj. Nechť je nám zaručeno naše právo na přístup k trhům, k patentům a technologiím, které jsou dnes výlučným monopolem bohatých. Nechť je našim zemím pomoženo s přípravou profesionálů a vědců a ustane loupení našich talentů.

My, nezúčastněné země, nepotřebujeme almužnu, potřebujeme a žádáme spravedlnost.

Nechť je respektováno naše právo na kulturní různorodost a zachování našeho dědictví, našich symbolů a našeho způsobu života. Tak zní jednohlasný požadavek nezúčastněných států, který nedávno vyhlásily v Teheránu na jednání ministrů o lidských právech a kulturní různorodosti.

My, nezúčastněné země, chceme demokratičtější a transparentnější Spojené národy, v nichž by Valné shromáždění, jejich nejreprezentativnější a nejdemokratičtější orgán, skutečně vykonávalo pravomoci, které mu přísluší.

Potřebujeme Spojené národy s reformovanou Radou bezpečnosti, která by vystupovala v mezích mandátu uděleného jí zakládací chartou organizace, avšak nezasahovala by do funkcí a výsad jiných orgánů této struktury. Radu bezpečnosti s rozšířeným členstvím odpovídajícím současné skladbě OSN, kde my, rozvojové země, tvoříme většinu. Radu bezpečnosti, jejíž metody práce by byly radikálně reformovány, aby umož 8;ovaly transparentnost a přístup všech členských států k její činnosti.

Chceme Spojené národy, kde jedinou cestou k řešení a vyřešení současných problémů by byl multilateralismus a ujednání plně respektující Chartu.

Potřebujeme Radu pro lidská práva, jež by zabránila opakování vážných chyb bývalé Komise pro lidská práva. Radu, jež by ve své praxi ctila zásadu, že lidská práva jsou univerzální, nedělitelná a vzájemně provázaná. Radu, jež by skoncovala se selektivností a dvojími měřítky. My, nezúčastněné země, ostře odmítáme machinace některých mocných, kteří, frustrováni tím, že nedosáhli svých cílů, snaží se nyní znovu otevřít a zpochybnit dohodu dosaženou po úporném a obtížném procesu institucionálního budování Rady.

My, nezúčastněné země, nepřestaneme bránit postuláty, na jejichž základě vzniklo naše hnutí a které jsou obdobné jako principy této organizace. Budeme podporovat přátelské vztahy mezi národy založené na respektování zásad svrchovanosti, rovnoprávnosti a svobodného sebeurčení národů.

Budeme dále hájit právo zkoušeného a hrdinného palestinského lidu na vlastní stát s hlavním městem ve východním Jeruzalému. Budeme dále odsuzovat genocidu, která je na něm páchána.

Budeme nadále hlásat právo lidu Portorika na svrchovanost a nezávislost.

My, nezúčastněné země, reprezentujeme téměř dvě třetiny členů Spojených národů. Naše požadavky nebude možno opomíjet a naše zájmy ignorovat. Zůstaneme jednotní a budeme bránit svá práva. Dosáhneme toho, aby náš hlas byl slyšen.

 

Zde jsem jako předseda Hnutí nezúčastněných hodlal svůj projev ukončit.  Avšak skandální a hrubé vystoupení prezidenta Spojených států v tomto sále dnes ráno mne nyní nutí, abych pronesl několik slov jménem Kuby.

Za použití hrubého slovníku a arogantního tónu prezident Bush urazil asi deset zemí a vyhrožoval jim, dával výslovné a autoritativní příkazy Valnému shromáždění,  s nadřazeností v tomto sále nevídanou vynášel hodnocení a soudy o dvou desítkách zemí.

Bylo to zahanbující představení. Delirium tremens světového četníka.  Opilost imperiální mocí, opepřená veškerou průměrností a cynismem těch, kdo vyhrožující válkami, o nichž vědí, že v nich nepůjde o jejich životy.

Prezident Spojených států nemá žádné právo soudit jiný svrchovaný národ této planety. To že má někdo mocné nukleární zbraně ho naprosto neoprav 8;uje rozhodovat o právech národů dalších 191 zemí, jež jsou zde zastoupeny.

A nelze podce 8;ovat odhodlání a odvahu národů, když jde o obranu jejich práv! Nakonec nezáleží na síle kanónů, nýbrž na oprávněnosti idejí, za něž se bojuje. Válečnicky naladěný a výhrůžkami šermující prezident se o tom již touto dobou mohl přesvědčit.

Svrchovaná rovnost států, nikoli „změna režimu“. Respektování svrchovanosti, nikoli jednostranné známková dobrého chování. Respektování mezinárodního práva, nikoli blokády a neoprávněné války.

Prezident Bush hovořil o demokracii, všichni však víme, že lže. Sám se dostal do prezidentského úřadu pomocí volebního podvodu a klamu. Včera bychom si bývali ušetřili jeho přítomnost a naslouchali bychom prezidentu Albertu Gorovi, jak hovoří o klimatických změnách a rizicích pro náš lidský rod. Navíc si pamatujeme, jak bez okolků podpořil státní převrat proti prezidentovi a ústavě Venezuely.

Hovořil o míru, avšak my víme, že lže. Dobře si pamatujeme, jak vyhrožoval 60 nebo více zemím, které nazval „temnými kouty planety“, že je překvapivými preventivními útoky vymaže z povrchu zemského. Bush je podivný válečník, jenž z týlu přikazuje mladým lidem své země, zabíjet a umírat  tisíce kilometrů od jejích břehů.

Hovořil o lidských právech, avšak my víme, že lže. To on je zodpovědný za smrt 600 000 civilistů v Iráku, to on povolil mučení na námořní základně v Guantanamu a v Abu Ghraibu a je komplicem únosů a mizení lidí, tajných letů a ilegálních věznic.

Hovořil o boji proti terorismu, ale my víme, že lže.  Zaručil naprostou beztrestnost nejodpornějším teroristickým skupinám, které v Miami přepravují hrůzné zločiny proti kubánskému lidu.

Prezident Bush napadl novou Radu pro lidská práva. Krvácí z utržené rány, přemílá svou bezmocnost.  Trýzní ho zahanbení z toho, že v době, kdy vykonává prezidentský úřad, nemohou Spojené státy ani aspirovat na členství v ní, protože volby probíhají tajným hlasováním. Kuba byla naopak zvolena více než dvěma třetinami hlasů  zakládajícího člena.

Hovořil o spolupráci, rozvoji a prosperitě pro zbytek světa, ale my všichni víme, že lže. Je nejegoističtějším a nejvíce nezodpovědným politikem, jakého jsme poznali. Ve světě, kde letos zemře 10 milionů dětí mladších 5 let na nemoci, jimž lze předcházet, jsou jeho včerejší mrzké a demagogické návrhy jen špatným vtipem.

Prezident Bush nemá morální autoritu ani důvěryhodnost, aby mohl někoho soudit. Měl by se světu zodpovídat ze svých zločinů.

Arogance a pokrytectví má své meze. Lež a vydírání má své meze. Kuba odmítá a odsuzuje každé jedno ze lživých slov pronesených včera prezidentem Spojených států.

Kuba děkuje za solidaritu, jíž se jí dostalo od tohoto Valného shromáždění v jejím boji proti blokádě a agresím, jimž musí čelit téměř pět desítek let. Zejména zde děkuji za jeho  včerejší slova prezidentovi Nikaragui, soudruha Daniela Ortegy, který je přítomen zde v sále, a všem, kdo pozvedli svůj hlas za právo a spravedlnost kubánského lidu.

Kuba děkuje těm, kdo podporují její úporný boj proti terorismu a kdo pozvedli svůj hlas za osvobození pěti kubánských bojovníků proti terorismu nespravedlivě vězněných ve Spojených státech.

Pánové delegáti, Kuba bude spolu se všemi členy Hnutí nezúčastněných bojovat usilovat o spravedlivější a demokratičtější světový pořádek, v němž by naše národy mohly vykonávat své právo na mír a rozvoj.

Můžeme být obviněni, že jsme snílci, avšak budeme bojovat s přesvědčením, že dnešní sny se stanou  zítřejší realitou.

Bojujeme a nepřestaneme bojovat, neboť jsme přesvědčeni, že i když existují lidé bez důstojnosti, jsou vždy i takoví, kteří jí v sobě mají na rozdávání.  To na nich stojí celý národ, to na nich stojí lidská důstojnost.

                 
Obsah vydání       15. 10. 2007
15. 10. 2007 Kde bere ČT tu jistotu? Jan  Neoral
15. 10. 2007 Lžou Británie a USA ohledně atentátu na letadlo Pan Am, které se zřítilo v prosinci 1988 v Lockerbie?
15. 10. 2007 Rusko varovalo Japonce před rozšiřováním jejich protiraketového systému
15. 10. 2007 Michael  Marčák
15. 10. 2007 Co způsobuje náhlou smrt nemluvňat
15. 10. 2007 Žena, v níž je naděje národa Tomáš  Koloc
15. 10. 2007 Mediální rady pod evropským drobnohledem Irena  Ryšánková
15. 10. 2007 Michael  Marčák
14. 10. 2007 Snad je jasno Ladislav  Žák
14. 10. 2007 Ladislav Žák o globálním oteplování: Zajímavá, avšak nepodložená spiklenecká teorie Jan  Čulík
14. 10. 2007 Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky Štěpán  Kotrba
15. 10. 2007 Je to tak nějak fašistické...
15. 10. 2007 Češi, "kteří dobyli svět" Jan  Čulík
15. 10. 2007 Klaus splnil podmínky pro docenturu a zřejmě i pro profesuru
15. 10. 2007 Zaplatím tomu, kdo zveřejní práce, za které Klaus dostal své univerzitní tituly Michal  Škop
15. 10. 2007 Další vědecká díla Václava Klause
15. 10. 2007 Jak prosté Petr  Wagner
15. 10. 2007 Hollywood útočí na americkou "válku proti terorismu"
14. 10. 2007 Britští konzervativci na vlně popularity
14. 10. 2007 Blairovští spiklenci v Brownově vládě jsou neklidní
15. 10. 2007 Aktivní ochrana mládeže zatím bez naděje na úspěch, aneb Na co zákony, když se jejich dodržování se nedá kontrolovat? Uwe  Ladwig
15. 10. 2007 Tady by dostali po kokosu, v Praze si rozdělují prebendy Jan  Lambert
15. 10. 2007 Angličané stále víc propadají alkoholismu
15. 10. 2007 Náboženský fanatismus je hrozbou Lenka  Vytlačilová
15. 10. 2007 V zrcadle Petr  Pojar
15. 10. 2007 Soukromí zabijáci v privatizované válce Nikola  Čech
13. 10. 2007 Otevřený dopis Spolku výtvarných umělců Mánes: rektor VŠUP zneužil své postavení
12. 10. 2007 Čurdová: Talmanová jako "expertka na slaďování"? Anna  Čurdová
15. 10. 2007 Rekordní deficit amerického zahraničního obchodu s Čínou
14. 10. 2007 Morales končí vojenskou spolupráci s USA
12. 10. 2007 Hrozí českým Zeleným vyloučení z Evropské strany zelených? Štěpán  Kotrba
14. 10. 2007 Kázání pro kostelový lid Zdeněk  Bárta
15. 10. 2007 Roque: Bush hovořil o demokracii, o míru a o lidských právech. Všichni však víme, že lže Felipe Pérez Roque