23. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 7. 2007

KÁZÁNÍ:

Jediná pravá církev Kristova -- církev katolická?

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,

k zamyšlení nad dnešním textem z Janova evangelia (J 17,20 - 23) mne přivedly dva nedávno vydané dokumenty Římsko-katolické církve. Prvním je dokument Kongregace pro nauku víry nazvaný Odpovědi na otázky, týkající se některých aspektů nauky o církvi, vydaný 29. června 2007, druhým pak Apoštolský list papeže Benedikta XVI. nazvaný Motu proprio, vydaný 7. července 2007. Dokument Odpovědi na otázky zjednodušeně řečeno zdůrazňuje, že jen Římsko-katolická církev (a spolu s ní i Řecko-katolická) je ta jediná pravá církev Kristova.

O protestantských církvích, které nazývá nikoli církvemi, nýbrž církevními společnostmi, pak píše: "Proto tyto odloučené církve a společnosti i přes nedostatky, které na nich podle našeho přesvědčení lpí, rozhodně nejsou bez významu a váhy v tajemství spásy, jejichž účinnost se odvozuje z plnosti milosti a pravdy, která byla svěřena katolické církvi." Takže podle tohoto dokumentu jsme my protestanté vlastně spaseni jedině odvozeně skrze katolickou církev. Dokument Motu proprio pak usnadňuje podmínky pro znovuzavádění latinských mší do farností a různých společenství uvnitř římsko-katolické církve. První dokument tak je dokumentem směřujícím proti jednotě Církve, proti ekumeně, druhý dokument pak dokumentem podporujícím nejednotu uvnitř Římsko-katolické církve.

Tím pádem oba dokumenty jsou dokumenty zarmucujícími Pána Ježíše Krista, který touží, aby všichni byli jedno jako On s Otcem, aby tak svět poznal, že Ježíš je ten, kterého poslal Otec ke spáse světa. Pán Ježíš prosí za své učedníky i za ty, kdo skrze jeho učedníky uvěří, za všechny další generace křesťanů, aby byli jedno. Proč? Protože ví, že kromě lásky k Němu a k sobě navzájem mají také každý z nich své pochopení či nepochopení Ježíše a také svou tvrdou hlavu a že to by mohlo být na překážku jednotě církve. Žel, již velmi brzy se Ježíšovy obavy ukázaly býti oprávněnými. Nejprve na rozporech ohledně toho, zda musí pohané před křtem přijímat obřízku a na dalších sporech kolem křesťanů ze židů a křesťanů z pohanů. Pak to šlo dokonce až tak daleko, jak jsme dnes četli v 1. čtení (1 K 1, 10 - 13), že se mezi některými křesťany začalo říkat: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Pavel proti této nejednotě důrazně argumentuje: Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Ježíš se právem obává, že pokud k nejednotě křesťanů dojde, bude to pohoršením pro svět, pro ty, kdo ještě Krista nepoznali, a tato nejednota jim bude na překážku k uvěření v Něj. Pán Ježíš dále říká svému nebeskému Otci: Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Ježíš mluví o tom, že svým učedníkům dal slávu, kterou dostal od Otce. O jakou slávu jde? Určitě ne o slávu světskou, o bohatství a moc, jež mají slavní lidé. O jakou slávu tedy jde? Jde o slávu, nádheru, Boží lásky, Boží blízkosti, Božího doteku, Božího slitování... Jde o slávu, nádheru toho, že v Kristu jsme Božími dětmi a že naším cílem není zavržení, nýbrž život věčný. Tedy tuto slávu, tuto nádheru dal Ježíš svým učedníkům, aby se mohli směle vrhnout do oné velkolepé a dokonalé jednoty s Otcem a Synem - a samozřejmě i Duchem Svatým, o Němž se píše na jiných místech Písma. A skrze tuto jednotu aby svět poznal, že Otec poslal Ježíše a své učedníky, své děti že si zamiloval stejně jako Jej. Ovšem když jsou křesťané nejednotní, nota bene když jsou v hádkách a sporech, jak mají nevěřící skrze ně poznat Ježíše?

A nyní si položme otázku: Kde se bere nejednota, kde se berou spory mezi křesťany, mezi církvemi? Já se domnívám, že základ této nejednoty tkví v tom, že křesťané, církve, označují své nedokonalé, neúplné, částečné duchovní poznání, o jakém čteme v dnešním 2. čtení (1 K 13, 12 - 13), za dogmata, za pravdu pravdoucí, místo aby se milovali a společně v lásce se snažili následovat Pána Ježíše Krista. Ne v teoriích, ne v theologii - Ježíš žádné teorie ani žádnou theologii nevytvářel, ale v praxi. V lásce k Bohu a k bližním, ve službě těm nejpotřebnějším, ve zvěstování radostné zvěsti o spasení celým svým životem. Jak kdosi řekl: Hovořte o Bohu, a když to nejde jinak, použijte i slov.

A tak, bratři a sestry, nedbejme zmíněných dokumentů římsko-katolické církve. Nedbejme ani toho, když se nám naše úskočné srdce snaží namluvit, že ne katolická, nýbrž jiná, ta a ta, právě ta naše církev je ta pravá, ta církev nejcírkvovatější. Ve vyznání víry vyznáváme: Věřím jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Tou církví jsme my všichni. Ta církev je společenství, souhrn všech, kdo milují Pána Ježíše Krista a snaží se Jej následovat a kdo milují své bratry a sestry a snaží se jim sloužit. A tak nehleďme na žádné pofidérní dokumenty, které by toto popíraly, ať pocházejí z ruky theologů jakékoli církve, nýbrž ruku v ruce, katolíci, pravoslavní, protestanté, usilujme žít v lásce a jednotě, aby svět poznal Toho, kterého zvěstujeme, Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, Jeho lásku a spásu, a aby došel věčného života, který je v Něm. Amen.

                 
Obsah vydání       23. 7. 2007
23. 7. 2007 Barel ropy za sto dolarů? Jindřich  Kalous
23. 7. 2007 Vládli nám Rusáci, teď zase USáci Michal  Kuklík
23. 7. 2007 Z nečasu Laco  Novomeský
23. 7. 2007 Omezte konstrukční rychlost aut! Ivo  Antušek
23. 7. 2007 Americký radar potřebujeme pro přežití
23. 7. 2007 Konec centralizovaných médií i v ČR?
23. 7. 2007 Doping, aneb Vznešená zdrženlivost odpovědných funkcionářů sportu Uwe  Ladwig
23. 7. 2007 Hele, vole, prezident Václav  Dušek
23. 7. 2007 Poznámky ke kulturní renesanci v barbarských časech James  Petras
23. 7. 2007 Malá slavnost v Anglii Tomáš  Hanák
23. 7. 2007 Jediná pravá církev Kristova -- církev katolická? Eduarda  Heczková
23. 7. 2007 Zemřela náhle, beze slova rozloučení Jan  Paul
23. 7. 2007 Na obhajobu ochrany zvířat
21. 7. 2007 Jakou spojitost mají zadržení podezřelí z terorismu v Itálii s brněnskou mešitou? Lukáš  Lhoťan
21. 7. 2007 Náměstek ministra financí Reaganovy vlády varuje před nastolením diktatury v USA Jakub  Rolčík
20. 7. 2007 Plánují USA do budoucna invazi na Sibiř? Lukáš  Lhoťan
21. 7. 2007 V Rusku se vážně hovoří o válce s USA jako o třetí světové
20. 7. 2007 Jsme v zajetí binárních dogmat Zdeněk  Vopat