5. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 8. 2005

OMYL:

Pan Kolberk se mýlí: Ke kulturním akcím není zapotřebí žádného povolení

Pan Kolberk ve svém článku "Czechtek 2005: Akce nebyla legální" uvedl mj. následující tvrzení: "Každý, kdo nějaký hudební podnik v Čechách pořádal, musí vědět, že je třeba nejen zajistit místo konání, a to buď v budově nebo i pod širým nebem, ale je třeba rovněž získat souhlas místně příslušného místního či městského úřadu, na jehož katastru (tedy nejen přímo v obci či městě) se akce bude konat, a to v dostatečném časovém předstihu".

Pan Kolberk se v této věci mýlí.

Pravomoc okresních a místních národních výborů povolovat konání kulturních akcí byla založena ustanovením § 12 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, které bylo bez náhrady zrušeno novelou tohoto zákona č. 195/1992 Sb.

Pokud žádný zákon povolení takové akce neupravuje, nemůže ho nikdo (tedy ani obec) od pořadatelů požadovat - takové jednání by bylo protiústavní. Podle článku 2 odst. 4 Ústavy ČR totiž "Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá."

Již třináct let tedy souhlas obce ke konání kulturní akce na jejím území nepotřebujete. Podle platné právní úpravy nemá obec žádný nástroj, který by jí umožňoval konkrétní akci "nepovolit". Někteří starostové i pořadatelé kulturních akcí však patrně dodnes změnu právní úpravy nezaznamenali.

Obec nicméně může konání těchto akcí v obecné rovině upravit vyhláškou podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle něj může obec obecně závaznou vyhláškou "stanovit povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku."

Obdobnou pravomoc jí přiznává i § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle kterého "obec může obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo jeho část k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace, a k ochraně před hlukem a vibracemi konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, pokud jejich produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů". (Zde může mimochodem spočívat i řešení problému, které má pan Čulík s hlasitou kubánskou restaurací).

Takto vydaná vyhláška se však nemůže s ohledem na zásadu obecnosti týkat jednotlivých, konkrétních akcí, tím méně pak může retroaktivně řešit akce již proběhlé. Je patrně namístě připomenout, že Ústavní soud v minulosti shledal řadu vyhlášek vydaných obcemi na základě uvedeného ustanovení protiústavními (viz např. nálezy Ústavního soudu č. 583/2004 Sb., č. 567/2004 Sb. a zejména pak 2702001 Sb.).

Nic jistě nebrání tomu, aby se pořadatelé kulturních akcí v rámci slušných vztahů se zástupci samosprávy na konání akce a jejích podmínkách domluvili. Jak již bylo řečeno, žádný právní předpis jim však takovou povinnost neukládá a její domnělé porušení proto nemůže zakládat protiprávnost takto "nepovoleného" podniku.

Místní poplatek ze vstupného pak organizátoři akcí typu Czechtech platit nemusejí, protože podle § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích se poplatek ze vstupného "...vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit." Není-li vstupného, není ani poplatku.

Pokud se mnou pan Kolberk nesouhlasí, budu mu zavázán, pokud svoji argumentaci dokáže podepřít citací konkrétních právních předpisů.

Reakce Pavla Kolberka:

Jak píše Mgr. Rovenský (tuším že nedávný absolvent PF v Plzni, pokud se zas opět nepletu), tak mě poněkud jímá hrůza, že stávající pravomoce místních orgánů české samosprávy jsou takto zásadně okleštěny.

Já bohužel v tomto okamžiku pouze nevím (a plně uznávám, že to je moje chyba), zda-li úplně všechny OÚ a MěÚ mají povinně vypracovánu příslušnou vyhlášku k regulaci pro pořádání věřejnosti přístupných kult., sport. apod. podniků. Pokud je mi však známo, tak většina měst a obcí, kde se nějaký takový podnik kdy koná, zřejmě tuto svoji vyhlášku už dávno vydala.

Proto také PČR text takové vyhlášky po starostovi Přimdy vyžadovala. Přimda má sice hezké webovky, avšak v sekci vyhlášky zde tuto "o regulaci kult., sport. atd. podniků" vystavenu nemá.

Protože sám často říkám, že jsem omezen pouze zákony této země, omluvám se, že jsem, byť nechtěně, uvedl čtenáře BL v omyl, že tedy v případě Czechteku 2005 šlo o výslovné porušení zákona. Pokud bych měl prostudovánu jejich vyhlášku, uvedl bych tedy, že akce byla v rozporu s touto, pokud by tam ten rozpor skutečně byl.

V tomto případě bych nahradil zavádějící text "ale je třeba rovněž získat souhlas místně příslušného místního či městského úřadu" textem "je třeba postupovat podle místní vyhlášky regulující pořádání veřejnosti přístupných kult., sport. a jiných podniků".

Otázkou k diskuzi je pak zejména, jakým způsobem může být porušení místní vyhl. např. v Přimdě sankcionováno atd. Pokud však vzhledem ke stávající právní úpravě je pravomoc místních orgánů státní zprávy takřka nicotná, jsem nucen kontaktovat své p.t. poslance s tím, aby svou aktivitou rozhodně zasáhli tam, kde nechali jejich předchůdci tak snadno zneužitelnou díru.

Děkuji tedy JR za jeho právní rozbor mého omylu a velmi se omlouvám pánům Čulíkovi a Kotrbovi, že jsem ve svatém nadšení vrhl stín na věrohodost jejich internetovského periodika.

                 
Obsah vydání       5. 8. 2005
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
7. 8. 2005 Ministr Bublan v Otázkách Václava Moravce opět lhal
6. 8. 2005 Zemřel Robin Cook
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Vzpoura formou dávnověkého rituálu Bohumil  Kartous
5. 8. 2005 Paroubek: "V jednotlivostech proto mohlo přirozeně dojít i k excesům" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Paroubek: "Je potřeba oddělit zrno od plev !" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Paroubek: "Zásah policie u Přimdy byl oprávněný!" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Pan Kolberk se mýlí: Ke kulturním akcím není zapotřebí žádného povolení Jan  Rovenský
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Akce nebyla legální Pavel  Kolberk
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Svobodný festival pod politickým nátlakem Ondřej  Kopáček
4. 8. 2005 Czechtek: Amnesty International kritizuje českou vládu
5. 8. 2005 Británie: Dva muži postaveni před soud pro vraždu studenta
4. 8. 2005 Zawahiri: "V Londýně dojde k dalším atentátům"
5. 8. 2005 Američtí piloti jsou dodnes hrdi, že svrhli atomovou pumu na Hirošimu
5. 8. 2005 Čína a Spojené státy se spojily proti reformě RB OSN
5. 8. 2005 Británie: Studentům bude trvat 15 let, než splatí dluh za vysokoškolské studium
5. 8. 2005 * * * J. H. Krchovský
5. 8. 2005 Skandál v pařížské márnici mrtvých andělů Josef  Brož
5. 8. 2005 Tachovsko a Londýn: dva případy policejní brutality Thomas  Franke
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Pár spratků se chtělo poprat s policisty, a tak se poprali Petr  Švec
5. 8. 2005 "Léčbu" neopakovat! Petr  Wagner
5. 8. 2005 Už zase bijou děti Štěpán  Kotrba
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Čtvrteční demonstrace v Plzni... Jan  Rovenský
5. 8. 2005 Pokud chce někdo teknaře postavit mimo zákon, musí ten zákon vydat
5. 8. 2005 Paroubek přišel do funkce nepřipraven Darius  Nosreti
5. 8. 2005 Czechtek 2005: NeNeNeNeNeNeNeNe Oldřich  Průša
5. 8. 2005 Černá se to, černá Václav  Dušek
5. 8. 2005 Pár techno paradoxů Patrik  Nacher
4. 8. 2005 Důkaz brutality Policie ČR?
4. 8. 2005 Český rozhlas spustil o CzechTeku na internetu speciál Štěpán  Kotrba
4. 8. 2005 Strana jménem Czechtek Jan  Wagner
4. 8. 2005 Británie šokována rasistickou vraždou studenta
5. 8. 2005 Obětí fanatiků jsou téměř vždy nevinní lidé Jaroslav  Foldyna
4. 8. 2005 Za lepší vztahy mezi Čechy a Rakušany
5. 8. 2005 Hlasy odporu Laith  Al-Saud
4. 8. 2005 Lze předejít dalším bitvám mezi policií a účastníky CzekTeku? Antonín  Slejška
4. 8. 2005 Budoucí elita národa
4. 8. 2005 Před působností zákonů nikam neutečeš Michael  Kroh
5. 8. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 25. července 2005
5. 8. 2005 c23chtek 2oo5 SUMMARY
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005