22. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 11. 2002

OPH: Jaká máte práva a povinnosti při zásazích policistů proti demonstrantům

Tento leták vychází v rámci projektu Občanských právních hlídek. Jeho cílem je informování o právním postavení účastníků demonstrací a povinnostech a oprávněních policistů při případných zásazích proti demonstrantům, a to ve dvou základních situacích:

1. v místě přímého zásahu proti demonstrujícím

2. na policejní stanici

Text celého letáku vychází pouze z ústavních a zákonných ustanovení právního řádu ČR. Zákonnost je jediné kritérium, které lze v demokratickém právním státě použít k omezení chování zúčastněných, včetně demonstrantů. Doporučujeme, aby účastník demonstrací dbal především na bezpečnost svou a svých blízkých. Slušným a nekonfliktním jednáním vyžadujte respektování vašich práv ze strany policistů a snažte se zapamatovat jejich identifikační čísla, případně podobu, hodnost a snažte se přivolat co nejvíce svědků či událost jinak zdokumentovat. Uznáte-li to za vhodné z důvodu pozdějšího objektivnějšího zhodnocení situace, předejte vámi zaznamenané údaje Občanským právním hlídkám.

Základní ustanovení pro postup Policie představuje čl. 2 odst. 3 Ústavy - "státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon". Konkrétní formy přímého policejního zakročení proti demonstrantům a případného bezprostředního omezení jejich svobody jsou upraveny zákonem č. 283/1991, o Policii České Republiky (PolZ), v jehož mezích se musí policisté při výkonu svých pravomocí pohybovat.

Samotnou účastí na shromáždění, byť neohlášeném či zakázaném, se přestupku dopustit nelze!

Jestliže dojde k situaci, kdy demonstrujete, a najednou policisté

a) oznámí, že se shromáždění rozpouští a

b) vyzvou vás, abyste se pokojně rozešli,

musí vám také sdělit (§ 12 z. 84/1990 Sb., zákona o právu shromažďovacím - ShromZ):

· důvody rozpuštění (skutečně existující a na základě zákona)

· následky vašeho eventuálního neuposlechnutí.

· v případě neuposlechnutí výzvy, dopouštíte se přestupku neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci a stejně jako u jiných přestupků (znečišťování, poškozování příp. neoprávněné zabrání veřejného prostranství § 47 odst. 1 z. 200/1990 Sb., o přestupcích) je proti vám policista oprávněn a povinen zasáhnout (§ 7 odst. 1 PolZ).

· uvedeného přestupku se můžete dopustit, i když odmítnete akceptovat jakoukoli nesmyslnou výzvu ze strany policie, v takovém případě se snažte, pokud to jde, povolat co nejvíce svědků, příp. upozorněte Občanské právní hlídky. Výzvu uposlechnout musíte, následně si však můžete stěžovat.

· Přestupku se dopouštíte i ve chvíli, kdy je proti shromáždění veden zákrok policie a vy máte obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím vaši identifikaci (§ 14 odst. 2 ShromZ).

· jakékoliv nepřiměřené násilí a omezování osobní svobody je v rozporu se zákonnou povinností policisty. Policista musí vždy dbát vaší cti, vážnosti a důstojnosti (§ 6 odst. 1 PolZ), což znamená nepřípustnost tykání nebo vulgárních výroků směrem k vaší osobě.

· k výše uvedenému je záhodno ještě zmínit § 20 PolZ, podle nějž vám může být zakázáno vstupovat na určená místa, jestliže to vyžaduje tzv. účinné zabezpečení plnění úkolů uvedených v zákoně o Policii. Neprodyšné uzavření jakéhokoli prostoru, kde se nacházejí demonstranti, z tohoto ani žádného jiného ustanovení právního řádu ČR nevyplývá a je protiústavní (porušení svobody pohybu - čl. 14 Listiny zákl práv a svobod).

Situace na místě přímého zásahu

Nacházíte-li se v podmínkách (viz např. příklady výše), kdy se proti vám policie rozhodne zakročit, dává vám PolZ řadu oprávnění:

· o kterých musíte být v prvé řadě samotnými policisty poučeni současně s jakýmkoli zásahem proti vám,

· pouze pro výjimečné případy je stanovena možnost vašeho poučení až po zásahu (§ 6 odst. 2).

Na zasahujících policistech byste měli zřetelně rozpoznat identifikační číslo na služebním stejnokroji (vhodné zejména pro pozdější dokazování):

o šestimístné pod služebním odznakem na služebním stejnokroji vlevo na hrudi, nebo

o žluté šestimístné číslo na tmavém podkladě také vlevo na hrudi

o (použít lze i čtyřmístné - písmeno a tři čísla, např. P 123 - vzadu na helmě) Služební číslo musí být viditelné, i když policista používá jiné doplňky výstroje, např. vestu.

· můžete vyžadovat i prokázání příslušnost k policii služebním průkazem, případně odznakem služby kriminální policie a vyšetřování (§ 10 odst. 2).

· ve výjimečných případech postačí k prokázání příslušnosti ústní

prohlášení "policie", pak ovšem vyžadujte policistovo legitimování se ihned, jakmile to okolnosti zásahu proti vám dovolí (§ 10 odst.. 3 PolZ).

POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

Pokud během protestů dojde k jednání, které se označuje jako ohrožování bezpečnosti osob, policisty samotného, cizího majetku či veřejného pořádku (malování na zeď, poškozování majetku, zablokování dopravy), zákon stanoví, že

1. musíte být vždy vyzváni (pokud ovšem bezprostředně neohrožujete život či zdraví ostatních včetně policistů), abyste upustili od protiprávního jednání, jinak bude proti vám použito donucovacích prostředků,

2. jestliže ani po této výzvě nezanecháte své protiprávní činnosti, lze donucucovací prostředky proti vaší osobě použít (§ 38 odst. 2).

Mohou jimi být:

· hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany, obušek, pouta

· vodní stříkač, zásahová výbuška, slzotvorné prostředky

· služební pes, vytlačování koňmi

· úder střelnou zbraní, hrozba střelnou zbraní, varovný výstřel (§ 38 odst. 1 PolZ).

Použití konkrétního donucovacího prostředku závisí na uvážení policisty resp. velitele zakročující jednotky v případě zásahu pod jednotným velením (99% všech přímých akcí). Rozhodnutí velitele zakročující jednotky (příp. jeho nadřízeného) o použití donucovacích prostředků musí být zvukově nebo písemně zaznamenáno a zadokumentováno (§ 42 odst. 1 PolZ)!

· použitím donucovacích prostředků vám nesmí být způsobena újma zřetelně nepřiměřená povaze a nebezpečnosti vašeho protiprávního jednání (§ 38 odst. 5 PolZ). Z výše uvedeného jasně vyplývá, že za situace, kdy jako účastníci demonstrace (protestu) nekladete žádný odpor, jsou policisté podle zákona povinni vyvarovat se jakéhokoliv násilí (typu fyzického napadení, bití, působení bolesti).

· pokud zjistíte, že při použití donucovacích prostředků došlo k vašemu zranění, máte právo, aby Vám policisté poskytli první pomoc a zajištili lékařské ošetření (§ 40 odst. 1). V případě "zásahu pod jednotným velením" má stejnou povinnost velitel zakročující jednotky (§ 42 odst. 2 PolZ). Po každém ošetření vyžadujte od ošetřujícího lékaře lékařskou zprávu.

Při postupu proti vám může také policista omezit váš pohyb připoutáním k vhodnému předmětu, jen jestliže budete fyzicky napadat jeho nebo jinou osobu, poškozovat cizí majetek nebo se pokusíte o útěk. Nejdéle můžete být váš pohyb omezen na 2 hodiny, pak vás musí buďto propustit nebo umístit do cely (§ 16 PolZ).

Je na místě upozornit na § 19 PolZ "Zajišťování bezpečnosti chráněných osob" - umožňuje provádět prohlídku osob, zavazadel i věcí v prostoru, ze kterého byste mohli ohrozit bezpečnost uvedených chráněných osob.

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI

· policista může chtít prokazovat vaši totožnost, tedy jméno a příjmení, datum narození a váš trvalý, popř. přechodný pobyt (§ 13 odst. 1) jen pokud

· vás přistihne při jednání, které má znaky trestného činu či přestupku

· od vás bude požadovat "vysvětlení" (viz níže)

· budete odpovídat popisu hledané nebo pohřešované osoby

· se budete bezdůvodně zdržovat v bezprostřední blízkosti chráněných objektů (či státních hranic)

· budete mít na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně můžete užít k násilí nebo pohrůžce násilím (zbraň je cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznější - § 17 odst. 3 PolZ)

· zdržujete se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné mimořádné události,

· jiná osoba má právní zájem na zjištění vaší totožnosti (§ 13 odst. 2, 3 PolZ) · z dalších, důvodů, které nepřichází při demonstracích příliš v úvahu (pokud jste oznamovatelem, či máte být předvedeni podle jiných zákonů)

Policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu služebního úkonu nebo služebního zákroku. Na shromážděních se tak můžete setkat s "filmujícími" policisty.

NA POLICEJNÍ STANICI

· K předvedeni na policejní stanici a tedy k omezení vaší osobní svobody může dojít toliko v případech:

1. neochoty nebo nemožnosti prokázání totožnosti (§ 13 odst. 5).

Pokud policie nezjistí vaši totožnost z vámi sdělených údajů nebo z evidence obyvatelstva, musíte strpět např. snímání otisků prstů, vyfotografování či zjišťování zvláštních tělesných znamení. K tomu je policista oprávněn jen v případě, nemůže-li zjistit vaši totožnost na základě vámi sdělených údajů ani v evidencích obyvatel. Měření těla a zjišťování těl. znamení má oprávnění provést pouze osoba stejného pohlaví nebo lékař (§ 13 odst. 7 PolZ). Zjišťování totožnosti na stanici může trvat max. 24 hodin - pokud ani poté není policista schopen zjistit vaši totožnost, musí vás propustit.

2. kdy svým jednáním bezprostředně ohrožujete svůj život anebo život či zdraví jiných osob nebo majetek. V tomto případě i v případě pokusu o útěk při předvádění hovoří PolZ o tzv. "zajištění" (§ 14 odst. 1). O zajištění jde i v případě, že na policejní stanici slovně urážíte jinou osobu nebo policistu anebo úmyslně znečišťujete či poškozujete zařízení nebo policejní majetek.

3. nevyhovění výzvy k podání "potřebných" vysvětlení (§ 12 odst. 8 PolZ) a k sepsání protokolu o tomto podání (§ 12 odst. 1, protokolaci vyžadujte ihned po příchodu na policii), jestliže můžete přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí.

4. vašeho přistižení při jednání, které má znaky přestupku, je-li důvodná obava, že v tomto jednání budete pokračovat nebo budete mařit řádné objasnění věci (§ 13 odst. 6 PolZ). (Pokud budete podezřelý ze spáchání trestného činu, jsou-li důvody vazby - níže - , jde o naléhavý případ a nelze předem zajistit souhlas státního zástupce můžete být zadrženi podle trestního řádu). Pokud jste přistižen při trestném činu nebo bezprostředně poté smí takto omezit osobní svobodu každý. Avšak omezitel je povinen vás ihned předat policejnímu orgánu (pokud ji nelze předat, musí to orgánu bez odkladu oznámit). Pro takovéto omezení není nutné, aby byly důvody vazby, ale musí existovat nutnost zjistit vaši totožnost, zamezit útěku nebo zajistit důkazy.

5. jste mladší patnácti let a byl jste přistižen při jednání, které má znaky trestného činu, je-li důvodná obava, že budete v protiprávním jednání pokračovat, anebo budete mařit řádné objasnění věci.

Ve všech případech zajištění máte právo žádat o vyrozumění některé z "blízkých osob" (tj. slovy zákona osob, které jsou vůči vám v poměru rodinném nebo obdobném) nebo osobu vámi určenou, o omezení vaší osobní svobody - policisté mohou osobu vyrozumět sami, ze zákona nevyplývá "právo na telefon"

- pokud jste mladší 18 let, policie musí i bez vašeho přičinění ihned informovat vašeho zákonného zástupce (§ 14 odst. 4, § 13 odst. 6 PolZ). Pokud jste mladší patnácti let vyrozumí policie orgán sociálně právní ochrany mládeže.

- ve všech "situacích předvedení na stanici" máte právo (policista povinnost) bezpodmínečně vyžadovat sepsání úředního záznamu (§§ 12 odst. 10, 13 odst. 9 a 14 odst. 5 PolZ).

Samotný výslech pak probíhá následujícím způsobem:

· zjistí se vaše osobní údaje

· policista vás poučí o vašem právu nevypovídat, jestliže tím sobě či "osobám blízkým" můžete způsobit nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek (§ 12 odst. 2 PolZ),

· pak vás vyzve k výpovědi a klade otázky

· pečlivě si hlídejte způsob sepisování úředního záznamu, aby např. policista nezapisoval vlastní formulace vašich vět. Neodpovídá-li záznam skutečnosti, · trvejte na opravení dané pasáže, případně

· vzneste námitku do protokolu, že s nějakou zapsanou větou nesouhlasíte a žádáte místo toho zaprotokolovat vaše přesné vyjádření

· pokud s formulacemi protokolu nesouhlasíte (či jakožto cizinci mu nerozumíte) nepodepisujte jej (uplatněte též, nesouhlasíte-li se způsobem výslechu) a vyžadujte zapsání důvodů odmítnutí vašeho podpisu.

· policista vám nemusí vydat kopii protokolu.

V každém případě máte právo (čl. 37 odst. 2 Listiny zákl. práv a svobod) nekompromisně trvat na účasti advokáta či jiného právního (pokod je zahájeno trestní řízení může to být jen advokát) zástupce při výslechu na policii, jak rozhodl Ústavní soud (nález č. II. ÚS 98/95). Policie však nemá povinnost advokáta v každém případě zajistit, ale pouze povinnost toto zastoupení umožnit.

DOBA OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY

· nebylo-li vám do 24 hodin po vašem omezení osobní svobody policistou (viz případy 1. - 4. výše) - doba se počítá od omezení svobody a ne např. od okamžiku vašeho umístění do cely - sděleno, že jste "zadrženi", což je pojem, který nenaleznete v PolZ, ale používá jej "trestní řád" - z. č. 141/1961 Sb., musíte být propuštěni. Zadrženi můžete být jedině pokud vám bylo sděleno obvinění z trestného činu a existuje důvod pro vzetí do vazby, tedy obava, že

· uprchnete (do ciziny) či se budete skrývat

· budete jakkoli mařit objasňování trestné činnosti

· budete pokračovat v trestné činnosti

· tím, že vám bylo sděleno obvinění se celý čas omezení vaší osobní svobody prodlouží na 48 hodin, po jejichž uplynutí musíte být

· a) propuštěni nebo

· b) předáni soudci, který má dalších 24 h. na to, aby rozhodl o vazbě nebo propuštění.

· Souhrnná doba, kdy jste zbaveni osobní svobody do rozhodnutí soudu o uvalení vazby, může tedy dosáhnout nejvýše 72 hodin.

Troška dalších informací:

· Odebrání věci se můžete dočkat

· a) jestliže policistovi po jeho výzvě k "dobrovolnému" vydání nevydáte zbraň (= cokoli, čím je možno důrazněji útočit proti člověku) a jsou splněny všechny následující podmínky

· zákrok je veden z důvodu vašeho agresivního chování

· je to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku

· hrozí, že zbraň použijete k násilí nebo pohrůžce násilím.

· O odebrání vám musí být vystaveno potvrzení (§ 17 PolZ).

· b) před vaším eventuálním umístěním do cely. Zde se jedná o věci, kterými byste mohli ohrozit zdraví nebo život svůj či jiné osoby; výjimečně vám mohou být odebrány, je-li k tomu zvláštní důvod, zdravotní pomůcky, jejichž odnětí by vám mohlo způsobit psychickou či fyzickou újmu (§ 27 odst. 1).

· Opět máte právo na

a) sepsání seznamu o věcech, které jsou vám odebrány před vaším umístěním do cely,

b) jeho předložení k podepsání a

c) vrácení vaší věcí při propuštění (§ 27 odst. 2 PolZ).

· Při umístění do cely máte právo na

· hygienicky nezávadné (§ 29 odst. 1) cely, a to oddělené

· od osob opačného pohlaví

· jste-li mladší 18 let, od dospělých

· jste-li neagresivní, od agresivních (§ 28 odst. 1 PolZ).

· lékařské ošetření, jste-li zraněni nebo upozorníte na svou závažnější chorobu při vašem případném umísťování do cely, a aby se lékař vyjádřil, zda je vhodné umístit vás do cely (§ 28 odst. 3 PolZ).

· stravu, zpravidla každých 6 hodin (§ 31 PolZ). V případě, že jste vegetariáni, můžete vyžadovat v rámci Listinou základních práv a svobod zaručené svobody svědomí a náboženského vyznání (čl. 15), jídlo bezmasé.

POSTAVENÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

· cizinci mají v zásadě stejná výše uvedená práva a povinnosti jako občané České republiky, pokud však zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (ZoPC) nestanoví odlišný režim.

· může být proti vám vedeno přestupkové a trestní řízení. Za spáchání trestného činu vám může být vedle jiných trestných činů uložen i trest vyhoštění.

Zajištění cizích státních příslušníků

Pokud jste se dopustili jednání, pro které lze ukončit váš pobyt nebo zahájit řízení o správním vyhoštění, může vás policie podle zákona o policii zajistit až na 48 hodin. Pokud vás policie po této době nepropustí, je povinna vás předat Odboru cizinecké a pohraniční policie. Ten proti vám může zahájit řízení o správním vyhoštění a je-li tu nebezpečí, že byste mohli ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo mařit výkon rozhodnutí, může vás pohraniční nebo cizinecká police na maximálně 180 dní zajistit ve speciálním "zařízení" pro tyto účely.

O vašem zajištění je policie povinna vyrozumět rodinného příslušníka s povoleným pobytem na území ČR. Pokud o to požádáte, má policie povinnost vyrozumět příslušnou diplomaticnou misi, pokud má sídlo na území ČR. Po celou dobu zajištění máte právo bez omezení přijímat v zařízení návštěvy osoby, která vám poskytuje právní pomoc (§142 odst.3 ZoPC).

ZKRÁCENÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Při policejních zásazích se můžete dostat do situace, která může vést až k tzv. zkrácenému přípravnému řízení, což je nový institut trestního práva od roku 2002.,ZPŘ lze konat pouze:

- jste byli přistiženi přímo při činu, či bezprostředně poté - a zároveň stanovený trest odnětí svobody za takový trestný čin nepřesahuje tři roky. Což přichází v úvahu například u trestného činu útok na veřejného činitele (bez použití zbraně), či výtržnictví.

Ve zkráceném přípravném řízení máte práva obviněného, zejména právo zvolit si obhájce a radit se s ním bez přítomnosti třetí osoby již v průběhu zadržení, právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou vám kladeny za vinu, jakož i právo nevypovídat. Pokud jste podezřelý ze spáchaní trestného činu a je s vámi zahájeno ZPŘ, policie s vámi provede výslech a nejpozději na začátku výslechu vám musí být sděleno, ze spáchání jakého skutku jste podezřelý. Samozřejmě i zde platí obecná pravidla a lhůty o zadržení - můžete být zadrženi na celkovou maximální dobu 48 hodin a poté předáni soudci, který má dalších 24 hodin na to, aby rozhodl o vašem propuštění nebo vazbě.

Po skončení zkráceného přípravného řízení můžete být okamžitě jako zadržená osoba předán soudu, který je povinen vás do 24 hodin vyslechnout a podle povahy věci může ihned vydat rozhodnutí. Věc tedy může mít velmi rychlý spád a může se stát, že doba od vašeho zajištění až po případné odsouzení bude kratší než 24 hodin! Případná náprava v případě odsouzení je již podstatně komplikovanější a proto bychom doporučovali, abyste trvali na přítomnosti obhájce již v přípravném řízení (při výslechu).

                 
Obsah vydání       22. 11. 2002
24. 11. 2002 "Tyjátr" kolem Srdce na Hradě Jiří  David
22. 11. 2002 NATO: Pražští vyděrači
21. 11. 2002 OPH: Jaká máte práva a povinnosti při zásazích policistů proti demonstrantům
22. 11. 2002 Donald Rumsfeld o invazi proti Muži na Měsíci
22. 11. 2002 Pedofilní katolický kněz byl v Británii odsouzen na pět let do vězení
22. 11. 2002 Pedofilie, prezervativy a katolická církev
22. 11. 2002 Přestože policejní prezident hovoří o válce, do ČR se prakticky nikdo nechystal
21. 11. 2002 Mediálni magnáti chcú byť chránení - aj voči pravde Lubomír  Sedláčik
21. 11. 2002 InnoVatio: O bezpečnost summitu NATO se média zajímají více než o jeho program
21. 11. 2002 Češi jsou spokojeni s členstvím v NATO, chápou ho jako podřízení se cizím mocnostem Jan  Čulík
22. 11. 2002 Battleship Enterprise - Landing of Air Force One Jaroslav  Pour
22. 11. 2002 Kosmetika obsahuje toxické ftaláty
22. 11. 2002 Britští generálové varovali Blaira před invazí do Iráku
21. 11. 2002 Pošusta nezůstal osamocen: "Bush mluví jako opravdový americký prezident"
20. 11. 2002 Nevíte-li ještě, co je Convergence centre, dozvíte se...
21. 11. 2002 Má či nemá rozšiřování NATO smysl? Z diskuse na stránkách BBC
21. 11. 2002 Zakázaná zbraň: slova Fabiano  Golgo
21. 11. 2002 NATO ztratilo nepřítele a hledá novou roli
21. 11. 2002 Falešné dredy
aneb jak nevyšel pokus o policejní transparent
Jindřich  Lukáš
21. 11. 2002 Svět, NATO a my Petr  Kužvart
22. 11. 2002 Kdyby tisíc klarinetů ... Víkend českých muzikálů v Londýně
22. 11. 2002 Dokumentarista Martin Štoll v Glasgow
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech