3. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 4. 2002

Baťovské obytné čtvrti Městské památkové zóny Zlín v ohrožení

Roku 1999 podala skupina stavebníků na MÚ Zlín petici, vyjadřující nesouhlas s výkonem památkové péče uvnitř baťovských obytných čtvrtí Městské památkové zóny. Městský úřad reagoval okamžitě ustavením své pracovní skupiny pro redukci MPZ, čímž vyjádřil svou vůli vypořádat se energicky s tímto problémem.

Skupina se rozhodla pořídit podrobné šetření, evidující míru poškození původních hodnot baťovských obytných čtvrtí, jež by bylo přílohou žádosti o redukci rozsahu MPZ, "změkčení" regulačních podmínek pro stavební činnost v nich. Tato formulace je také uvedena jako cíl objemného svazku nazvaného "Analýza a vyhodnocení vybraných částí MPZ Zlín", který byl dokončen v srpnu 2001 projekční kanceláří A-S. Pozoruhodné je již to, že Městský úřad předjímá výsledek odborného šetření s cílem prosazení svého zájmu. Nejedná se snad znovu o případ, kdy radnice velmi subtilní a čistě odborné otázky řeší svými vlastními silami, jako v případě lokalizace supermarketu v centru města, nebo nejnověji zpracování "Strategie rozvoje města" vedené v duchu sociálního inženýrství z 80, let!?

Následující text je kritikou výše zmíněné práce, která byla pořízena z veřejných prostředků, je v současné době nanejvýš potřebná, její metody i závěry jsou však velkým zklamáním. Úvodní část materiálu obsahuje metodiku, kriteria hodnocení šetřeného předmětu, jímž je kobercová zástavba obytných čtvrtí Letná, Zálešná-Podvesná, Lesní čtvrť, zřízených ve dvacátých a třicátých letech podle promyšleného plánu na výstavbu průmyslového města pro cca 40 tisíc obyvatel. Metodika šetření SV centrální části města je odlišná. Zvolená kriteria určují obsah práce a její využitelnost k formulaci závěrů.

Kriteria urbanistické zachovalosti jsou nepochopením urbanistických hodnot baťovských obytných čtvrtí, neboť samotná přítomnost přístavby má na toto pojetí zachovalosti někdy obdobný vliv jako vzrostlá zeleň. Ostatně přístavby hrají hlavní roli v kategorii zachovalosti architektonické struktury. Dnes již nejde jen o přítomnost přístavby, nýbrž o způsob jejího zvládnutí v konkrétním případě. Urbanistická struktura je charakteristická pravidelným rastrem stavení v terénu, prostoupeném veřejným uličním prostorem a osnovou přístupových a průchozích chodníků .Původnost urbanistické struktury je zřejmá z dálkových, panoramatických pohledů, nebo interiéru jednotlivých čtvrtí. Mimochodem urbanistická struktura jednotlivých částí se liší (například způsobem orientace stavebních sekcí k uličnímu prostoru), což nebere průzkum v úvahu, neboť celá práce je koncipována od zadu , jako průkaz morální a fyzické zastaralosti tohoto "obytného fondu".

Tlak na zřizování přístaveb ze strany stavebníků je motivován zcela legitimní snahou po zvýšení plošného, technického, sociálního standartu bydlení v baťovských čtvrtích. Není možno klást do protikladu tendenci k adaptaci domů v osobním vlastnictví se zachovalostí urbanistické struktury a hodnotit oprávněné požadavky jako nadstandardní.

Podle kriterií architektonické zachovalosti jsou jednotlivá stavení známkována školní stupnicí 1-5. Za základ hodnocení je přijata dosavadní soustava regulačních zásad vztahující se k formátu oken, jejich členění, nadkrytí vstupů, tvaru zábradlí, způsobu povrchové úpravy apod. Přítomnost přístavby odsouvá stavení do druhé půle hodnotící stupnice. Dle míry dodržování současných regulačních zásah je zachovalost architektonické struktury vypočtena jako ještě horší nežli úroveň struktury urbanistické.

Rozborem dosaženého výsledku je konstatován zánik původní fascinující jednoduchosti baťovských obytných čtvrtí. Návrh na způsob "změkčení" regulačních podmínek stavební činnosti v hranicích MPZ se v závěrech předloženého šetření neobjevuje. Zřejmě by byl obsahem další samostatné práce. Závěr se omezuje na konstatování, že původní doba životnosti čtvrtí byla již překročena o 30 let, tudíž další památková ochrana souboru je zřejmě diskutabilní.

Pozornost si zaslouží i naplnění druhého cíle šetření tj. redukce rozsahu MPZ, týkající se SV centrálního sektoru města. Jedná se o různorodé území jehož středem prochází pěší ulice Ševcovská s trojicí výškových obytných věží arch. A.Zikmunda spájející dnem údolí střed města s východním areálem z konce čtyřicátých let: Morýsovy domy-cihlové věžové domy-Fučíkova čtvrť. Urbanistickou hodnotu jednoho z posledních koncepčních počinů přelomu padesátých a šedesátých let možno řadit k pracem F.L.Gahury nebo J. Voženílka. Zpracovatel "Analýzy" nenalezl vhodnou soustavu kriterií pro hodnocení urbanistické, architektonické úrovně této městské části. Omezil se pouze na zjištění technického stavu fasád, na jehož podkladě navrhuje vynětí tohoto území z hranic MPZ.

"Analýza a vyhodnocení vybraných částí Městské památkové zóny Zlín" zpracovaná kanceláří A-S je povrchní, neodborná (kancelář postrádá autorizaci v oboru) a zavádějící, neboť nesprávnou volbou kriterií hodnocení předjímá požadovaný výsledek, tj. průkaz oprávněnosti redukce hranic MPZ a změkčení regulačních podmínek. To by v krátké době vedlo k rozkladu hodnot svazujících nás posud z údobím největšího rozkvětu města, hodnot ke kterým se místní samospráva verbálně tak často hlásí. Publikace, budící respekt svým objemem, je ve skutečnosti seznamem nemovitostí hodnoceným z triviálních hledisek zcela pomíjejících kulturní aspekt tvorby umělého prostředí a současně přezírajících oprávněné potřeby obyvatel.

Ukazuje se, že výkon památkové péče v Baťovských zahradních čtvrtích nelze provádět aplikací několika regulačních pravidel, která se vejdou na jeden list papíru.. Tyto čtvrti byly stavěny podle pečlivě promyšlených plánů. Má-li být během postupné adaptace na současné potřeby uchován jejich celistvý vzhled, pak musí být pro jednotlivé charakterově odlišné čtvrti zpracovány územní studie stanovící soustavy regulativů. Mechanický výkon památkové péče vede totiž často k závažným chybám, plněním potřeb jedněch na úkor druhých.

Rovněž je třeba si uvědomit, že současná krize komunikace mezi stavebníky a památkovou péčí, která zavdala příčinu zmíněné petiční akce. je do značné míry způsobena projektanty, kteří přenášejí informace mezi oběma stranami. Přístavba stavení v zahradní čtvrti je totiž složitým úkolem vyžadujícím mimořádný ohled k prostorovým souvislostem místa a není tudíž hodna povrchního přístupu druhořadých projektantů a to i přesto, že se jedná o tak frekventovanou záležitost. Obchodní stránka věci, v kombinaci s nedostatkem praktické způsobilosti, vede totiž někdy zpracovatele k zamlčování připomínek úřadů a následným komplikacím během stavebního řízení.

Mechanické uplatňování současných pravidel stavění v zahradních čtvrtích není samo o sobě zárukou kultivovaného návrhu. Právě podřadné návrhy se soustředí často na úzkostné plnění zásad památkové péče. Dokladem, že jednoduchá soustava kriterií a nařízení nestačí k regulaci stavební činnosti je následující příklad: Ve svažitých partiích jsou jednotlivá stavení orientována diagonálně směrem k uličnímu prostoru. Hlavní současnou zásadou je lícování přístavby s dvojdomkem, což vede v důsledku k narušení uličního prostoru, který je vždy přesně vymezen linií a rytmem. Nikoliv tedy "redukce a změkčení", nýbrž jiný způsob výkonu památkové ochrany zahradních čtvrtí, odvozený z rozboru urbanistické struktury.

(Autor je architekt)

                 
Obsah vydání       3. 4. 2002
3. 4. 2002 Přes Rudé náměstí k nové soše Svobody Jan  Paul
3. 4. 2002 Smrt královny matky: Pokrytectví, hysterie a BBC
3. 4. 2002 Baťovské obytné čtvrti Městské památkové zóny Zlín v ohrožení Zdeněk  Chládek
3. 4. 2002 Bumerang na prezidenta Tomáš  Pecina
3. 4. 2002 Vážený pane redaktore! Radek  Mokrý
2. 4. 2002 Společnost minus stát? Pavel  Sirůček
2. 4. 2002 Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Tomáše Peciny pravomocné Tomáš  Pecina
29. 3. 2002 Nadnárodní společnosti a rozvojové země Hassan  Charfo
3. 4. 2002 Revue Proglas: Taková byla čtyřkoalice Petr  Dimun
3. 4. 2002 Členka Výboru pro národní bezpečnost: Čí je to vlastně válka? Bushka  Bryndová
2. 4. 2002 Komunistom sa možno verilo viac Lubomír  Sedláčik
2. 4. 2002 RRTV chce "regulovat internet" Štěpán  Kotrba
2. 4. 2002 Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců Milan  Valach
2. 4. 2002 Případ velmi vlažné spravedlnosti: Lze vyhrát majetkový spor s advokátem? Radek  Mokrý
2. 4. 2002 Stav češtinářů v Čechách aneb Nakolik respektují učitelé češtiny v Česku nový gramatický úzus Daniela  Pilařová
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů