OTEVŘENÝ DOPIS SAMOSPRÁVĚ MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

Proč jste nesmyslně zrušili školku?

31. 8. 2011

Vážení představitelé samosprávy,

tak jak se nepovedl Ulrichův pomník, tak se zdá, že se nepovedlo uvést ducha Ulrichova odkazu do praxe. Dokumentuje to například kauza přístavby a nástavby mateřské školy Kyjovská č. 550. Na počátku bylo neuvážené zrušení mateřské školy Kyjovská, a to i přes protesty občanů. Vzápětí byla mateřská škola pronajata soukromému subjektu, který ji provozoval jeden školní rok, odešel a jeho dluhy uhradilo město (viz níže uvedené odkazy).

Pak byly budova a pozemek darovány KC Sion, který hodlá budovu mateřské školy stavebními úpravami rozšířit na základní školu pro 60 žáků. Domníváme se, že budování další základní školy, ač soukromé, je zbytečné, poněvadž ve městě je prokazatelně volná kapacita míst v základních školách a provozování školy něco stojí a již nyní město dotuje provozní náklady Sionu.

Z pohledu obyvatel Kyjovské jde navíc o zásadní zásah do pohody bydlení, poněvadž se denně pod okny bydlících bude pohybovat 60 dětí, a všichni vědí, jakou hladinu hluku takový počet dětí vytvoří. A jelikož máme za to, že se k občanům přistupuje různě, je třeba položit několik otázek:

I. Zastupitelstvo a radní

 • Proč město nestanovilo parametry veřejného zájmu, který chrání zájmy občanů proti různým vlivovým skupinám ?
 • Samospráva v Hradci Králové se v případě některých územních řízení obvykle alibisticky schovává za tvrzení, že nemůže nic dělat, protože "to je soukromé" nebo že "to je věc státní správy". To ale není pravda, jak ukazuje judikát Nejvyššího správního soudu, který jasně stanovil, že "Smysl územního řízení je odlišný od smyslu stavebního řízení. V prvém případě se posuzuje stavební záměr z hlediska jeho zasazení do území a jeho uzpůsobení veřejným zájmům v území."

  Parametry veřejného zájmu -- jako jsou míra hlučnosti, dopady stavebních zásahů do prostředí, způsoby využívání obecního majetku atd., jsou zcela v kompetenci samosprávy a takto stanovené parametry pak platí pro všechny stejně bez rozdílu a jsou součástí územního řízení. Nemohlo by se například stát, že míra hlučnosti dětí se posuzuje různě. Magistrát přijal argument hlučnosti dětí v případě parku Skleněnka - lidé si stěžovali na budoucí hluk dětí v parku pod svými okny, a záměr zřídit park se zrušil.

  V případě ulice Kyjovské se stal pravý opak -- stejný argument se odmítl, přestože se bude jednat o každodenní hlučnost dětí v těsné blízkosti od oken bydlících! Říká se, že občana neznalost zákona (judikátu) neomlouvá, v případě samosprávy to platí dvojnásob!

 • Proč se prosazuje zbytečná stavba základní školy (pro 60 žáků) když jen na Moravském předměstí je podle výročních zpráv škol relativně značný počet volných kapacit ? Proč se samospráva nechová jako řádný hospodář a volné kapacity nenabídne KC Sion k využití ?
 • Sečtou-li se údaje z výročních zpráv ZŠ na Moravském Předměstí (školní rok 2009-2010) získá se výsledek 1381 míst (odečet kapacity školy a její obsazenosti). Například v ZŠ Milady Horákové je to 253 míst, ale v oficiální odpovědi primátora se dočítáme, že tato škola má volných jen 80 míst. Je chyba v oficiálních závěrečných zprávách škol nebo jsou údaje rozdílně interpretovány?

  V Hradci Králové musí být evidentně v součtu násobně více volných míst než oněch šedesát. A samospráva by měla nakládat s obecním majetkem (školy), podle zákona o obcích, efektivně i ve spolupráci se soukromými subjekty. V řadě měst různé formy spolupráce mezi samosprávou a soukromými subjekty v případě využívání budov škol fungují. V Hradci se používá zvláštní argument "to by nedělalo dobrotu"! Zřejmě nad logikou hospodárnosti, nad ekonomickou logikou vítězí jiné zájmy. Město je ale štědrým donátorem KC Sionu, takže se zřejmě jedná o příkladné vztahy, a mělo by "to dělat dobrotu". Nikdo se také nezabývá dopady ekonomické recese, zvýšení DPH, finanční škrty apod. na školství, tedy i na soukromou školu KC Sion. Nikdo se také nezabývá možností, že KC Sion bude chtít navýšit počet žáků - to bude další nástavba a přístavba ? Proč tedy od začátku nezvolit koncepčnější a hlavně trvalejší řešení ?

 • Proč se některým peticím vyhoví a některým nikoli ?

  V případě petice PILOT 1-3 s petenty jednal odbor hlavního architekta a námitkám jako jsou pohoda bydlení, výška budov apod. v podstatě vyhověl. V případě petice REZIDENCE POD STRÁNÍ se má zajistit projednání záměru se zástupci občanů, komise místní samosprávy a investora.

  Zatímco v prvních dvou případech měli dotčení možnost se zabývat projektem ještě před územním řízením, my jsme se stali, v rozporu se správním řádem, účastníky řízení až teprve v březnu 2011 (zahájení řízení v říjnu 2010), takže jsme byli, něčí vinou, v časové tísni. Komise místní samosprávy jednala s jedním z bydlících a jednala, jak jinak, v neprospěch spoluobčanů a druhé jednání Komise už bylo ve stylu "o nás bez nás". Pak bylo krátké jednání s primátorem (v červenci po územním rozhodnutí).

  II. Rozhodování odboru hlavního architekta (OHA)

  Dá se říci, že Odbor hlavního architekta v územním řízení postupoval svým způsobem protiprávně a diskriminačně. Protiprávně proto, že jeho jednání je v rozporu s ustanoveními o nestrannosti a objektivnosti jak tvrdí § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) -"správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly."

  Mimoto pracovníci odboru svévolně nerespektovali judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu týkající se územního řízení a hodnocení staveb v širších souvislostech, tedy nejen stavebních, protože každá stavba představuje nevratný zásah do prostředí, což se týká především pohody bydlení apod.

  Diskriminačně proto, že obsahově stejné námitky (hluk, kvalita bydlení, výška budov apod.) v jiných kauzách se vyhodnocovaly rozdílně a většinou se námitkám vyhovělo, na rozdíl od Kyjovské. V  případě Kyjovské je argumentace OHA na hranici absurdity (například zvýšení dosavadní sedmimetrové budovy o šest metrů považuje OHA za zanedbatelné apod.).

  III. Oč nám jde ?

  Dostáváme se již podruhé do situace, kdy se nedbá na argumenty a protesty občanů, a proto nám jde o to, aby

  • magistrát uznal chybné rozhodnutí ve věci zrušení školky, které občany Kyjovské dostalo do této situace, a hledal řešení oboustranně přijatelné,
  • se k soukromému vlastnictví přistupovalo vždy stejným způsobem, protože to vypadá, že existují dva typy soukromého vlastnictví. Jedno, které bylo získáno prací a vlastními penězi (naše řadové rodinné domky), a druhé stojící na darech a dotacích města (budova a pozemek KC Sion),
  • se nenadřazoval zájem soukromého subjektu jenom proto, že má, jak říká ministr Kalousek, politické krytí,
  • zastupitelé opravdu zastupovali občany, aby rozuměli problémům a potřebám občanů a byli si více vědomi veřejného zájmu. A s občany, i mimo volební kampaň, komunikovali.

  S pozdravem

  Jaroslav Mozga, Hradec Králové

  jménem dotčených občanů v Kyjovské ulici

  PODKLADY:

  5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 20.2.2007

  USNESENÍ ZM/2007/65

  Zastupitelstvo města Hradec Králové

  I projednalo

  návrh na:

  1. zrušení provozu Mateřské školy, Hradec Králové, Kyjovská 550, ke dni 31.8.2007 (KOMENTÁŘ -- budova byla posléze předána firmě KLAS.)

  2.změnu názvu Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Milady Horákové 258, na Základní škola, Hradec Králové, Milady Horákové 258, s účinností ode dne 1.9.2007 

  3.schválení nové zřizovací listiny Základní školy, Hradec Králové, Milady Horákové 258, s účinností ode dne 1.9.2007

  II.schvaluje 

  1.zrušení provozu Mateřské školy, Hradec Králové, Kyjovská 550, ke dni 31.8.2007

  2.s účinností ode dne 1.9.2007 název školy: Základní škola, Hradec Králové, Milady Horákové 258

  3.s účinností ode dne 1.9.2007 novou zřizovací listinu Základní školy, Hradec Králové, Milady Horákové 258

  ROZHODNUTÍ O PRONÁJMU

  Mail Martina Soukupa 29.04.2008:

  "Žádnou školku jsem nevlastnil a o prodeji rozhoduje zastupitelstvo, nikoliv Soukup... Pokud máte na mysli budovu mateřské školy v Kyjovské ulici, ta byla v souladu s programovým prohlášením pronajata soukromému poskytovateli předškolního vzdělávání s výukou v angličtině, která v Hradci chyběla."

  23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 17.6.2008

  Zastupitelstvo města Hradec Králové

  I.schvaluje  

  prominutí 80% dlužného nájemného za pronájem nebytových prostor v čp. 550 v ulici Kyjovská a pp.č. 563/2 v k.ú.Třebeš, Mateřské škole KLAS s.r.o., Kyjovská 550, Hradec Králové, IČ: 27469689, za období od 23.7.2007 do 30.6.2008

  38. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 27.10.2009

  K bodu:  Správa majetku města - dar nemovitostí

  ZRUŠENÉ USNESENÍ ZM/2009/1663

  Toto usn. bylo upraveno novějším usnesením (nahrazující usnesení)

  Zastupitelstvo města Hradec Králové

  I. schvaluje

  darování budovy č. p. 550 na stp. 771 a stp. 771 o výměře 528m2 v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové Sboru Jednoty bratrské v Hradci Králové - SION, IČ: 26520982, Na Kotli 1201/27, 500 09  Hradec Králové, za podmínky jejich užití pouze ke školským a výchovně vzdělávacím účelům

  II. neschvaluje

  darování pozemkové parcely 563/2 o výměře 2473 m2 v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové Sboru Jednoty bratrské v Hradci Králové - SION, IČ: 26520982, Na Kotli 1201/27, 500 09  Hradec Králové

  46 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 22.6.2010

  K bodu:  Správa majetku města - prodej nemovitosti v k. ú. Třebeš

  USNESENÍ ZM/2010/2083

  Zastupitelstvo města Hradec Králové

  I. schvaluje 

  bezúplatný převod pozemku pp. č. 563/2 v k. ú. Třebeš k výchovně vzdělávacím a volnočasovým aktivitám školy, pro Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové - Sion, IČ: 26520982, Na Kotli 1201/27, 500 09 Hradec Králové

  II- ukládá Ing. A. Kopicové, pověřené vedením odboru správy majetku města:

  • seznámit žadatele s usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové
  • uzavřít darovací smlouvu s podmínkou rozšíření kapacity školky do tří let

   KOMENTÁŘ -- Sion požádal město o bezúplatný převod, důvodová zpráva rady města pro darování nám nebyla poskytnuta.

 • Vytisknout

  Obsah vydání | Středa 31.8. 2011