Evropská Federace národních organizací pracujících s bezdomovci:

Protestujeme proti pražskému plánu umístit bezdomovce do tábora

25. 10. 2010

tisková zpráva

Pražský městský úřed schválil akční plán pro bezdomovce navzdory četným námitkám, vzneseným poskytovateli sociálních služeb. Součástí plánu je zřízení "integrovaného střediska pomoci" pro pražské bezdomovce na okraji Prahy, buď vedle skládky, anebo vedle spalovny. Jiří Janeček, pražský radní, ospravedlňuje plán na izolaci bezdomovců tím, že "jsou zdravotním a bezpečnostním rizikem a není na ně příjemný pohled". Označit část obyvatelstva za lidi, "kteří se nehodí" a umístit je v táboře vyvolává vážné znepokojení, že jde o porušování lidských práv. Účelem tohoto akčního plánu je podrobit bezdomovce útlaku, nikoliv bojovat proti bezdomovectví, píše ve svém prohlášení Evropská Federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA)

Podle navrhovaného plánu má být vstup do tábora dobrovolný a bezdomovci nebudou fyzicky nucení tam odejít. Avšak ze skutečnosti, že se na projektu má podílet specializovaná městská policie, která se výlučně zabývá bezdomovci, vyplývá, že policie může vyvinout silný nátlak na bezdomovce, aby se do tábora přestěhovali a zůstali tam. Může tedy dojít k zesílení policejní šikany. Janečkovými slovy: "Vynucování zákona bude zintenzivněno, až si uvědomí, že tábor je místo, kde budou mít nejvíc klidu." Městská policie už má pověst, že se chová vůči bezdomovcům agresivně, a existuje vysoké riziko, že akční plán povede k protizákonnému chování policie a k nelidskému zacházení s bezdomovci.

Jiným kontroverzním prvkem akčního plánu je zřízení jednotného rejstříku pro bezdomovce, který bude přístupný městské policii. Existuje důvodné znepokojení, že účelem rozhodnutí zřídit takový rejstřík není pomáhat plnit potřeby bezdomovců, ale poskytovat informace policii. Z takového opatření vyplývá, že bezdomovectví je považováno za bezpečnostní problém a povede ke kriminalizaci bezdomovců.

Právo na rovné zacházení a na lidskou důstojnost nejzranitelnějších příslušníků společnosti je porušováno omezováním jejich svobodného rozhodování, kde chtějí žít a jejich de facto umístěním do ghetta. Otevřená segregace bezdomovců je diskriminační a způsobí ještě větší sociální vyloučení a povede ke kolektivní stigmatizaci bezdomovců. Kromě toho, život v izolaci bez kontaktu s nebezdomoveckým obyvatelstvem znemožňuje integraci bezdomovců do společnosti.

Doporučení:

  • Federace Národních asociací pracujících s bezdomovci doporučuje, aby byl pražský akční plán zrušen, protože by vedl k porušování lidských práv bezdomovců v Praze
  • Doporučujeme, aby došlo ke konzultacím s představiteli občanské společnosti a s organizacemi, které pracují s bezdomovci, a také se samotnými bezdomovci. Cílem musí být zjistit, co bezdomovci potřebují, a vyttvořit vhodná právní a politická opatření.
  • Doporučujeme zaručit vynutitelné právo na byt pro každého a zajistit plnou realizaci práva na bydlení.
  • Doporučujeme zlepšit služby a podmínky v útulcích pro bezdomovce, zvýšit sociální bytový fond, zvýšit sociální přídavky na bydlení a zajistit přístup k celé řadě dalších služeb, jako jsou zdravotnické a sociální služby.
  • Doporučujeme vytvořit dlouhodobý a strategický přístup s cílem skoncovat s bezdomovectvím.
Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 25.10. 2010