21. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 5. 2002

Dokument: Komterm po dvou letech

Lumír Nachtmilner
"Před dvěma lety převzal KOMTERM na základě rozhodnutí zastupitelů města Roztoky centrální výtopnu, začal ji rekonstruovat a již rok je jejím výhradním majitelem. Nechci se tentokrát zabývat již tolikrát diskutovaným procesem, kterým k tomu došlo, protože ten je vnitřní záležitostí Roztok a KOMTERMu se vlastně netýká. Po loňské, relativně teplé zimě byl systém centrálního vytápění řádně prověřen mrazivým přelomem let 2001/2002. Obrátil jsem se proto na fy. KOMTERM se žádostí o zodpovězení několika otázek, zaměřených na to, co nejvíce odběratele tepla zajímá: na kvalitu a cenu služeb i na její výhledovou výši, na rekapitulaci dosavadního působení KOMTERMu v Roztokách a na jeho plány. V nenápadném, ale uvnitř zmodernizovaném sídle firmy mi na otázky velmi podrobně a korektně odpovídal pan Marcel Oujezdský a jeho kolegové." - PR rozhovor s pracovníkem podniku Komterm, který vyšel v Listech občanů Roztok a Žalova č. 3/2002.

Před dvěma lety převzal KOMTERM na základě rozhodnutí zastupitelů města Roztoky centrální výtopnu, začal ji rekonstruovat a již rok je jejím výhradním majitelem. Nechci se tentokrát zabývat již tolikrát diskutovaným procesem, kterým k tomu došlo, protože ten je vnitřní záležitostí Roztok a KOMTERMu se vlastně netýká. Ten totiž nabídl, za jakých podmínek je ochoten kotelnu rekonstruovat a provozovat, a jeho nabídka byla zastupitelstvem ve finále přijata. Po loňské, relativně teplé zimě byl systém centrálního vytápění řádně prověřen mrazivým přelomem let 2001/2002. Obrátil jsem se proto na fy. KOMTERM se žádostí o zodpovězení několika otázek, zaměřených na to, co nejvíce odběratele tepla zajímá: na kvalitu a cenu služeb i na její výhledovou výši, na rekapitulaci dosavadního působení KOMTERMu v Roztokách a na jeho plány. V nenápadném, ale uvnitř zmodernizovaném sídle firmy mi na otázky velmi podrobně a korektně odpovídal pan Marcel Oujezdský a jeho kolegové. Zde je jejich souhrn:

 • Za kolik je v současnosti dodáváno teplo z roztocké teplárny?
 • Cena tepla se skládá ze dvou složek:

  Proměnnou část tvoří cena plynu, vody a elektřiny a je konečným odběratelům účtovávána bez jakékoliv přirážky, tedy podle skutečných nákladů účtovaných dodavateli těchto energií. Od ledna 2002 do doby změny ceny vstupních energií činí 204,11 Kč/GJ.

  Pevná část zahrnuje provozní náklady a zisk KOMTERMu, leasingové splátky (rekonstrukce je financována tímto způsobem), pojištění, poplatky za znečištění ovzduší a ostatní oprávněné náklady. Pro rok 2002 činí pevná složka 152,74 Kč/GJ (bez 5 % DPH).

 • Liší se cena dodávaného tepla pro velké (město) a malé odběratele (byty)?

  Ne, cena je pro všechny odběratele jednotná.

 • Regulační úřad povolil pro rok 2002 zvýšení cen tepla o 16 Kč/GJ. Využije KOMTERM tento limit?
 • Ne, ani tak smlouva s odběrateli není definována. Naše navýšení ceny reaguje pouze na změnu ceny energií tj. od ledna 2002 o 6,39 Kč/GJ v proměnné složce ceny tepla a zvýšení provozních nákladů o inflační koeficient t.j. pro rok 2002 o 2,69 Kč/GJ v pevné složce ceny tepla.

  Dnes již víme, že od dubna sníží Středočeská plynárenská a.s. na základě příznivého vývoje ceny ropy cenu zemního plynu, což samozřejmě i my promítneme do ceny tepla. Zde se projevuje uvážlivé rozhodnutí zachování centrálního zdroje tepla, neboť pro velkoodběr ZP se toto projeví ve snížení proměnné složky tepla o cca 16 Kč/GJ.

 • Dá se odhadnout o kolik poklesla výroba tepla v poměru s předchozími roky?

  V roce 2001 jsme vyrobili v roztocké kotelně 19,4 TJ , což je vzhledem k roku 2000 pokles na 89,7 % a to přesto, že narostl počet odběratelů (byty v nástavbách). Z předchozích let údaje nemáme. Tohoto snížení se podařilo dosáhnout díky nové účinnější technologii výroby tepla. Díky menšímu množství vyrobených GJ se zvýšila cena GJ v pevné složce ceny tepla, nikoliv však její absolutní hodnota, ta zůstává stále stejná a není závislá na množství vyrobeného tepla.

 • KOMTERM uvedl, že rekonstrukcí snížil provozní náklady o 60 %. Proč je tedy cena tepla vyšší než dříve?

  Každý z odběratelů si může porovnat své náklady na vytápění a ohřev TUV před rekonstrukcí a po ní. Když pomineme navýšení cen vstupních energií jistě dojde k závěru že i přes vyšší cenu tepla se díky menšímu množství vyrobeného tepla náklady konečných odběratelů nezvýšily.

 • KOMTERM plánoval financovat rekonstrukci za půjčené peníze. Promítají se náklady této půjčky (úroky) do ceny tepla?

  Rekonstrukce byla financována leasingovou půjčkou se splatností 12 let; leasingový koeficient je 1,48. Leasingové poplatky jsou součástí pevné složky nákladů.

 • Je-li rekonstrukce financována leasingovou společností, znamená to že po dobu splácení je majitelem kotelny tato leasingová společnost?
 • Leasingová společnost je majitelem jen některých nových zařízení, která byla leasingovou společností financována. Jde zejména o předávací stanice tepla, systém měření a regulace, čerpadla atd. Nemovitost, rozvody tepla, kotle a další využívaná zařízení, která byla součástí kupní smlouvy mezi městem a KOMTERMem, jsou nadále majetkem KOMTERMu. Po splacení leasingu se KOMTERM stane majitelem veškerých zařízení.

 • Dostal KOMTERM nějaké stížnosti na provoz?
 • Byly drobnosti lokálního rázu (např. zavzdušnění těles při rekonstrukci), netýkaly se však chodu centrálního zdroje tepla.

 • Zpočátku vázla dodávka teplé vody v noci, už se to zlepšilo?
 • To byla záležitost domluvy. Ze začátku jsme na jejím základě na noc dodávku teplé vody vypínali. Dnes je po dohodě s odběrateli teplá voda k dispozici nepřetržitě.

 • Jak přečkala technologie a odběratelé poslední vlnu mrazů?
 • Technologické zařízení kotelny je dimenzované i na větší mrazy. Provoz byl tedy bez problémů.

 • Došlo k nějakým vážnějším poruchám zařízení spravovaného KOMTERMem během posledních 2 let?

 • Ne nedošlo. Nejvýznamnějším problémem, který se dotkl odběratelů, byla rekonstrukcí vyvolaná odstávka, při níž bylo nutno vyměnit dva ventily páteřních rozvodů.

 • Plánuje se letní odstávka, při níž by bylo možno provést údržbu rozvodů, jež nejsou součástí KOMTERMEM vlastněné technologie? A má k dispozici personál, který by mohl uživatelům revizi jejich části topné soustavy provést?

 • Ne, odstávku dodávky tepla neplánujeme, neboť provádíme preventivní údržbu průběžně. Na základě žádosti správce každého jednotlivého objektu jsme schopni kdykoliv lokální odstávku provést.

  Navíc jsme schopni nabídnout a dodavatelsky provést celkovou rekonstrukci vnitřních rozvodů nebo jejich opravu, drobné opravy však naše firma nezajišťuje.

 • Hovořilo se o nutnosti nahradit některé starší součásti venkovního topného systému, už se ví kdy?
 • Rozvody jsou v dobrém stavu, není zatím třeba výměnu plánovat. Izolace potrubí byla opravena na přístupných místech, celková výměna by byla asi dražší než úspory ze snížení ztrát tepla.

 • Uvažuje KOMTERM o výstavbě kogenerační jednotky?
 • Neuvažujeme. Společná výroba tepla a elektřiny má za současných podmínek smysl jen tehdy, když výrobce dokáže elektřinu sám využít; dodávka elektřiny rozvodným podnikům je jednoznačně nevýhodná, nevyplatí se.

 • Z čeho se budou financovat budoucí větší opravy či investice? Tvoří se fond oprav?
 • Fond oprav zatím netvoříme. Po dobu splácení leasingu nepředpokládáme žádnou nákladnější opravu nebo investici. Po ukončení leasingu vznikne prostor pro tvorbu fondu oprav.

  Možná, že jsme nehovořili o všem, co je pro odběratele tepla aktuální. V takovém případě prosím o zaslání vašich dotazů/připomínek do redakce Listů; pokusili bychom se na všechny podněty vhodně reagovat. A odběratelům tepla nelze než přát, aby ceny energií nestoupaly a zařízení aby sloužilo bez mimořádných událostí.

  (text byl autorizován pracovníky firmy KOMTERM)

  Vyšlo v Listech občanů Roztok a Žalova č. 3/2002

                   
  Obsah vydání       21. 5. 2002
  21. 5. 2002 Městečko dojná kráva Radek  Mokrý
  20. 5. 2002 Dokument: Komterm po dvou letech Lumír  Nachtmilner
  21. 5. 2002 Dokument: Vlastníci bytů ručí za závazky váznoucí na domě
  21. 5. 2002 Zastánce práv Romů kritizuje zdlouhavé podávání žaloby proti své osobě Jaroslav  Hlaváček
  21. 5. 2002 Nebylo lepší, když spolu soutěžily kapitalismus a socialismus (ne stalinismus)?
  21. 5. 2002 Umělec nemá právo si instalovat své dílo kdekoliv; avšak Správa Pražského hradu nesmí být pořadatelem cenzurované akce! Jan  Paul, Jaroslav  Štemberk
  20. 5. 2002 Kancelář prezidenta republiky zakázala část výstavy na Pražském hradě! Fabiano  Golgo
  21. 5. 2002 Viewegh maskuje ztrátu invence politickou angažovaností Jan  Paul
  20. 5. 2002 O autorském čtení, propagandě a profesionalitě Martin  Pilař
  21. 5. 2002 Ostrava: ve čtvrtek proběhnou dva literární pořady
  20. 5. 2002 MFD a princip: Novinář nikdy nepodlézá mocným Jan  Čulík
  17. 5. 2002 Moderátor zpráv Dan Rather z CBS: po 11. září přestala americká média dávat Bushovi tvrdé otázky
  19. 5. 2002 Univerzita ve Florencii hledá postgraduanta se znalostí médií ve střední Evropě
  17. 5. 2002 Glasgow University hledá politologa/ekonoma - odborníka na střední Evropu po r. 1989
  16. 5. 2002 Chcete učit politologii ve Švédsku?
  14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
  12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
  5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
  21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů