31. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 5. 2007

Vstřícná ruka, podaná sudetským Němcům

Pavel Smetana

Kázání při bohoslužbách na Svatodušní svátky ( 27. května 2007) v Augsburgu.

Text: Řím. 12, 9; 14; 17- 21

" Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému...Svolávejte dobro na ty,kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo...Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.' Ale také: "Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem,"

Milí bratři a sestry v Kristu,

s vnitřními rozpaky a nejistotou jsem přijal pozvání, abych kázal při dnešních bohoslužbách. Nejde ani tolik o jazykové problémy. Vždyť tam, kde se lidé mají rádi, jsou schopni se dorozumět, i když mluví rozdílnými jazyky. Konečně nejnázornějším příkladem jsou samotné Svatodušní svátky. Návštěvníci Jeruzaléma z celého tehdejšího známého světa rozuměli apoštolskému kázání, protože ho vnímali srdcem. Jaký však má být obsah mého kázání? Co Vám mohu povědět, abych nedrásal Vaše sotva zhojené rány?

Abych neprobudil vzpomínky, s nimiž jste se už dávno rozloučili? Zde se pohybuji na tenkém ledě. Vy jste potomky německých občanů, kteří byli vyhnáni po druhé světové válce ze své staré vlasti. A mnozí z Vás nejspíš prožili všechny tyto hrůzy na vlastní kůži. Já jsem české národnosti. Je pravda, v době válečné i poválečné tragédie jsem byl teprve dítětem, které nemohlo rozumět tomu, co se tehdy odehrávalo. Během svého dospívání jsem se však setkával ve škole s českým hodnocením válečných a poválečných událostí. A tento obraz byl ještě posílen těžkými zkušenostmi mé vlastní rodiny. Jsem potomkem českých exulantů pro víru, kteří v první polovině 18. století uprchli z vlasti. Vím, co to znamená, musí-li lidé opustit všechno, co tvořilo jejich domov. Můj otec prožil své dětství a mládí v Polsku, v českém evangelickém městě v Zelowě, které bylo vybudováno českými exulanty. Teprve po 1. světové válce se rodině otevřela možnost návratu do staré vlasti. Můj dědeček prodal v Polsku svůj statek a s rodinou se v roce 1925 přestěhoval na Moravu do Suchdola nad Odrou. Netušil, že za pouhých 14 let bude muset s rodinou opustit svůj nový domov na základě mnichovské dohody a ve svých téměř 70 letech hledat útočiště ve vnitrozemí. Můj milovaný strýc, lékař, humanista, zahynul během války v koncentračním táboře Mauthausen.

Hned po sametové revoluci, když se otevřely archivy, takže jsme se mohli seznámit s poválečnými událostmi, začal jsem si uvědomovat, jak těžký úděl dopadl na Vás, naše spoluobčany německé národnosti. Museli jste opustit své domovy, kde Vaše rodiny žily po staletí a jen s tím nejnutnějším odejít do rozbombardovaného Německa. Bylo to vskutku kruté a hanbím se za to. Jako křesťan odmítám kolektivní vinu a pomstu.

Jak v takové situaci hovořit, co povědět, aby se rány ještě víc nejitřily? Jak hodnotit minulost a jaká bude budoucnost?

Jsem rád, že se mohu nechat vést apoštolským poselstvím z 12. kapitoly Pavlova dopisu, adresovanému křesťanům v Římě. Tento oddíl obsahuje nepřeslechnutelné výzvy, jak žít ve společenství církve a jak žít uprostřed lidí, pro něž poselství Písem málo znamená.

V době apoštola Pavla mezi Židy a římskými občany panovala po staletí vzájemná nenávist a nepřátelství. Pro svobodomyslné Židy byl Řím nenáviděnou okupační mocností. Toto nepřátelství v 70. roce po Kristu vyústilo v tzv. Židovskou válku s hroznými důsledky.

Apoštol Pavel, původně židovský rabín, který uvěřil v Krista, psal křesťanům v Římě, z nichž mnozí měli římské občanství.

Píše o lásce, která je ryzí, vnitřně pravdivá. V 1. dopisu křesťanům v Korintu, ukázal, jak skutečná kristovská láska vypadá: " Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy."(13.kap.)

"Tak žít nedokážeme", pomyslí si při tom nejeden z nás. "Jsme jenom lidé. Nemáme sílu, abychom si přestali připomínat křivdy, které nám způsobili ti druzí. Nemáme sílu ke skutečnému odpuštění. "

Ano, k tomu skutečně nemáme dost sil. Hluboké vnitřní odpuštění a smíření je jedním z největších činů. Apoštol však nikde nepíše, že jde o výsledek lidského úsilí. Místo toho připomíná, že láska je darem Ducha svatého.

Dnes jsou Svatodušní svátky. Příběh prvních Letnic, jak také Svatodušní svátky nazýváme, jsme četli od stolu Páně. Kristus splnil své zaslíbení. Duch svatý začal ovlivňovat myšlení i jednání apoštolů a těch, kdo uvěřili Petrovu kázání. Velké množství lidí, kteří se shromáždili kolem apoštolů, si začali rozumět, přestože přišli do Jeruzaléma z nejrůznějších končin světa. Najednou k nim apoštolské poselství začalo osobně mluvit. Lukáš píše, že Petrovo kázání proniklo jejich duší jako meč. Uvědomili si, že ani oni nejsou nevinnými lidmi. Že také nesou odpovědnost za Kristovu smrt. A místo toho, aby obviňovali ty druhé, své vůdce a státní představitele, začínají se ptát po vlastní vině. Co máme dělat? Jak napravit všechno zlé, které jsme my sami způsobili? Tak jedná Duch svatý. Dotýká se našeho svědomí, takže se vidíme v docela novém světle. Zneklidňuje naše svědomí. Současně však nás chce obnovit, abychom se stali novým stvořením.

Lidský hřích se nedá odčinit. Může však být překonán odpuštěním. Jako nám Kristus odpustil naše viny a selhání, tak máme odpustit i my jeden druhému. Konečně to vyjadřujeme v modlitbě Otče náš: "Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům". Křesťanská láska vždycky směřuje k odpuštění a smíření. Kdo neodpouští, není křesťanem, není následovníkem Ježíše Krista.

V přečteném oddílu pak apoštol konkrétně ukazuje, co znamená láska bez přetvářky.

1. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Apoštol byl přesvědčen, že křesťan je schopen rozlišovat mezi dobrem a zlem v každodenním životě. A poznáme-li například, že touha po pomstě, nenávist, lhostejnost jsou věci zlé, pak se s nimi máme za každou cenu rozejít.

2. Mějte úctu jeden k druhému. Nejenom k význačným osobnostem, ale také k těm nejmenším, pohrdaným, kteří stojí na okraji společnosti. Od nenarozených dětí až po těžce postižené lidi staré generace. Lidé všech národností a jazyků mají právo na úctu. Protože Kristus je učinil svými bratry a sestrami, jsme povinni s nimi zacházet jako se vzácným Božím stvořením.

3. Buďte horliví, mějte vroucího ducha, služte Pánu. Ve Zjevení svatého Jana vzkříšený Pán přísně káral křesťany v Laodikeji, že se stali vlažnými lidmi. "Protože nejsi ani studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst." Dnes církve procházejí krizí především proto, že se pro mnohé stalo křesťanství jen jakousi krásnou tradicí. Měli bychom se naučit prosit za novou horlivost ve službě Božímu dílu.

4. Nezapomínejte na křesťany v nouzi. Vděčně vzpomínám na řadu křesťanů, kteří k nám přijížděli z Německa a dalších západních zemí v době komunistické vlády, aby nás povzbudili a aby nám pomáhali. Vznikla přátelství, která dodnes trvají.

5. Na ty, kdo vás pronásledují, svolávejte dobro a ne zlo. Modlete se za své pronásledovatele. Jen tak se mohou napravit lidské vztahy.

6. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Každá odplata jen utvrzuje řetěz násilí, který nemá konce. Do jak bezvýchodné situace se lidé mohou dostat, znázorňuje situace v Iráku a dalších zemích.

7. Žijte se všemi v pokoji, pokud to na Vás záleží. Nejsme spasiteli světa, v němž je tolik zla, nenávisti a násilí. Ale tam, kde můžeme přispět k míru a pokoji, je našim úkolem udělat, co je v našich silách.

8. Všechny své starosti, křivdy, které nám byly způsobeny, všechnu bolest smíme předat Pánu Ježíši Kristu. On je lékařem lidských těl i duší. A jemu bude svěřen i poslední soud. O něm píše evangelista Matouš v 25. kapitole: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů..." Vědět, že konečné zhodnocení života všech lidí je v rukou Kristových, dává křesťanům pravou svobodu. Nemusejí myslet na pomstu, protože vědí, že Hospodin je Bohem spravedlivým i milosrdným.

Heslem letošního setkání je: My sudetští Němci jsme mostem k domovu. (Wir Sudetendeutschen-Brücke zur Heimat). Velice vám přeji, abyste se stali skutečným mostem nejen ke staré vlasti, nýbrž mostem mezi lidskými srdci. Přeji vám, abyste se stali zdrojem lásky a pokoje. Po takovém mostě budou rády přicházet i vracet se vaše děti, přátelé, ale také ti z druhé strany hranice, pro které se stal váš domov jejich domovem a jejich domov vaším domovem. Nezapomeňme však, že skutečným mostem je sám Ježíš Kristus. On přináší porozumění, smíření a pokoj do lidských srdcí. A on probouzí pravou naději. On nás k sobě zve: "Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinutí." Amen

                 
Obsah vydání       31. 5. 2007
31. 5. 2007 ČR a USA: Jsme tak trochu mimo mísu Petr  Frish
31. 5. 2007 Demonstrace a výzvy jsou účelné
31. 5. 2007 Proč česká vláda lže o praktických stránkách referenda? Radek  Batelka
31. 5. 2007 Omezení násilníci Václav  Dušek
31. 5. 2007 Sobotní pražská demonstrace proti americkému radaru vypadala takhle
31. 5. 2007 Lugovoj: Britská rozvědka se pokusila mě naverbovat
31. 5. 2007 Amerika vydá 30 miliard dolarů na globální boj proti AIDS
31. 5. 2007 Jak americký protiraketový systém ovlivňuje situaci na Blízkém východě
31. 5. 2007 Má-li si ČR zachovat samostatnost, potřebujeme americký radar
31. 5. 2007 Petr Pithart: Jasné NE základně
31. 5. 2007 Protiraketový systém se tváří jako obrana, je ale určen k útoku
31. 5. 2007 Hodina mezi psem a vlkem Kateřina  Komorádová
31. 5. 2007 Údolí suchých kostí aneb kudy ke spasení Zdeněk  Bárta
31. 5. 2007 V českých médiích se stále ještě nepublikuje zpravodajství z Dálného východu! Petr  Fiala
31. 5. 2007 Reality show Odhalení: gorilí porod v přímém přenosu na serveru Českého rozhlasu
31. 5. 2007 Vstřícná ruka, podaná sudetským Němcům Pavel  Smetana
31. 5. 2007 Ruse, kušuj!
31. 5. 2007 Michael  Marčák
31. 5. 2007 Írán: Styk s cizincem je špionáž
31. 5. 2007 Prípad Malinová: Politická kauza Peter  Weiss
31. 5. 2007 Prípad Malinová: Mediálne manipulácie Jakub  Topol
31. 5. 2007 Hamburská konference o životním prostředí, aneb Co když jsou nejdůležitějším výsledkem konferencí jen demonstrace... Uwe  Ladwig
31. 5. 2007 O české zbabělosti
31. 5. 2007 Bob a Bobek Pavel  Kopecký
30. 5. 2007 Zajímejte se... Barbora  Platzerová
30. 5. 2007 Totalitní praktiky kovaných demokratů Bohumil  Kartous
30. 5. 2007 Hrubě zkreslené zpravodajství televize Nova
30. 5. 2007 Jak se dělá propaganda
30. 5. 2007 Bestiář: Překvapuje banalitou i mechaničností Jan  Čulík
30. 5. 2007 O důležitých hovadinách Alex  Koenigsmark
30. 5. 2007 Hypermarketům za porušování zákona hrozí jen minimální nebo žádná pokuta
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce