5. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 11. 2003

Ekologie:

Svoboda a udržitelnost - manifest

Institut pro integraci České republiky do Evropské unie v souladu se závěry mezinárodní konference v Johannesburgu a s ohledem na stav společnosti i životního prostředí v ČR předkládá občanům následující manifest.

Navrhujeme vytvořit komplexní soubor strategií, které pomocí ekonomických, legislativních a administrativních nástrojů umožní uspokojovat sociální, materiální a duchovní potřeby lidí, při plném respektování objektivních environmentálních limitů (dále jen "udržitelný rozvoj"). Je nezbytné vytvořit volný prostor k seberealizaci pro všechny, kteří svou životní filozofií i praxí neustále pracují na obnovení žebříčku trvalých hodnot. Tento kladný potenciál společnosti nesmí být pohlcen praktikami, jejichž jedinou motivací je zisk a mocenské ambice. Je nutné vytvořit solidní podmínky pro svobodný rozvoj člověka, který svým postojem k tradičním hodnotám (rodina, láska, sociální cítění...) udržuje kontinuitu toho, co je pro lidskou společnost nejdůležitější -- vědomí sounáležitosti člověka s člověkem a člověka s životním prostředím.

SVOBODA A UDRŽITELNOST
MANIFEST

Výzvy Johannesburské deklarace o udržitelném rozvoji, nastolené ve čtyřech pilířích, vnímáme takto:

SOCIÁLNÍ ROZMĚR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Základní cíle:

 • vytvoření vějíře společensky a ekologicky přijatelných alternativ životních stylů založených na lidské tvořivosti a aktivitě jakožto podmínek svobody, tj. možnosti skutečné volby člověka (tvůrčí práce, seberealizace a osobní identita se napříště nesmí spojovat pouze s placeným zaměstnáním a tržním mechanizmem),
 • zajištění politické stability založené na snižování nezaměstnanosti a zabezpečení prostředků na veřejné výdaje,
 • celková politická, ekonomická a sídelní decentralizace,
 • zastavení populačního poklesu,

Hlavní nástroje:

 • rozšířit aktivní politiku zaměstnanosti o ekologický rozměr; podpora vytváření nových pracovních míst v oborech s příznivým dopadem na životní prostředí,
 • realizovat program podpory tvůrčí a angažované práce v politických stranách, samosprávách, školách, církevních institucích, občanských sdruženích a jiných neziskových organizacích za předpokladu, že
  1. jejich činnost je rozvíjena ve prospěch veřejných zájmů, zejména ochrany životního prostředí, ochrany lidských práv a svobod, vzdělávání nebo sociální pomoci,
  2. účastník takového programu provádí v této organizaci svou práci mimo placené zaměstnání a zároveň je jinde zaměstnán nejvýše na poloviční pracovní úvazek nebo není zaměstnán a není evidován na úřadech práce jako nezaměstnaný,
 • realizovat program podpory vícedětných rodin; tj. podpora rodičům věnujících se určenému počtu dětí v čase, který by jinak trávili v zaměstnání, pokud zároveň nejsou evidováni na úřadech práce jako nezaměstnaní,
 • realizovat program podpory samozásobitelství, tj. ekologické hospodaření v krajině za jiným účelem než podnikáním, pokud účastník tohoto programu je jinde zaměstnán nejvýše na poloviční pracovní úvazek nebo není zaměstnán a není evidován na úřadech práce jako nezaměstnaný,
 • realizovat program podpory moderního vzdělávání formou příspěvků školám, které přizpůsobily své studijní programy zaměstnancům na zkrácený pracovní úvazek a jako podmínku přijetí ke studiu vyloučily přijímací řízení,
 • snížit fiskální zatížení pracovní síly (plateb sociálního zabezpečení) za předpokladu kompenzace zdaněním neobnovitelných přírodních zdrojů (viz též bod III., hlavní nástroje, odrážka druhá),
 • realizovat takovou strukturální politiku, která povede k posilování identity a soběstačnosti venkovských lokálních komunit.

EKOLOGICKÝ ROZMĚR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Základní cíle:

 • zachování a zlepšení stavu životního prostředí a všech jeho funkcí,
 • zajištění vymahatelnosti práva životního prostředí a jeho složek na existenci a potažmo práva na zachování a obnovu všech jejich funkcí (produkčních i mimoprodukčních),
 • zefektivnění a objektivizace řízení o umísťování staveb v prostředí,
 • vytvoření podmínek pro ekologicky, esteticky a demograficky vyvážený rozvoj kulturní krajiny.

Hlavní nástroje:

 • zajistit v řízeních před nezávislými orgány vymahatelnost ekologické újmy formou přímé č- i náhradní naturální restituce,
 • vytvořit regionální sdružení životního prostředí jako právních subjektů s jejich aktivní legitimací zastupovat zájmy životního prostředí ve správních a soudních řízeních,
 • propojit posuzování vlivů projektů na životní prostředí, integrované povolování a územní řízení v jeden proces s obecnou platností pro všechna zařízení (včetně aplikace nejlepších dostupných technik),
 • přenechat rozhodovací pravomoci v odvolacích řízeních ve věcech upravených právem životního prostředí nezávislým orgánům (správním tribunálům, popř. soudům) jakožto předpoklad pro rozhodování v prvním stupni na úrovni obcí nebo krajů v jejich samostatné působnosti,
 • upřednostnit nájemce státní půdy, kteří ji používají výhradně k ekologickému hospodaření, popř. k pěstování biomasy pro energetické využití; po uplynutí stanovené doby tyto pozemky na takto hospodařící nájemce bezúplatně převést.

EKONOMICKÝ ROZMĚR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Základní cíle:

 • využití obnovitelných přírodních zdrojů takovým způsobem, aby míra jejich spotřeby nepřekročila míru jejich obnovy,
 • využití neobnovitelných přírodních zdrojů takovým způsobem, aby byly stále v oběhu (zejména recyklací a opakovaným užitím výrobků z nich) a míra jejich spotřeby klesala s růstem možnosti jejich nahraditelnosti obnovitelnými zdroji anebo v důsledku zavádění nejlepších dostupných technik,
 • produkce odpadů, včetně emisí, pouze v takové míře a kvalitě, která:

  1. umožňuje v maximální míře nahrazení primárních surovin
  2. v případě že odpady nelze využít podle bodu a) je vstřebávána životním prostředím bez vedlejších účinků na zdraví a pohodu člověka a ostatních forem života.

Hlavní nástroje:

 • zákonem garantovat návratnost investic do zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie tak, aby byla odstraněna tržně-ekonomická diskriminace z využívání obnovitelných zdrojů energie, popř. úspor energií
 • zdanit neobnovitelné přírodní zdroje daní z energií vyrobených z neobnovitelných zdrojů a daní z neobnovitelných přírodních surovin a zreálnit existující daně ve formě daní z uhlovodíkových paliv a minerálních olejů, tak, aby výše jejich sazeb z dlouhodobého hlediska odpovídala nákladům na odstraňování negativních externalit vznikajících při využívání těchto zdrojů; předpokladem zavedení těchto daní je fiskální neutralita zajištěná odpovídajícím snížením plateb pojistného na sociální zabezpečení (viz též bod I., hlavní nástroje, odrážka šestá)
 • osvobodit výnosy ekologických investičních fondů od daní
 • spolupodílení se výrobců a dovozců na financování zpětného odběru odpadu z jejich výrobků a na následném materiálovém zpracování,
 • vedle národního produktu zavést další ukazatel stavu ekonomiky, který zohlední též legální tvůrčí aktivitu vznikající mimo tržní mechanizmy a dále vynaložené investice na obnovu a zachování funkcí životního prostředí projevující se jako pozitivní externalita,
 • motivovat zvýšení výdajů na výzkum a vývoj eko-technologií.

ZAHRANIČNĚ-POLITICKÝ ROZMĚR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Základní cíle:

 • zajištění udržitelného rozvoje v globálním měřítku.

Hlavní nástroje:

 • realizovat takovou zahraniční politiku ČR, která podporuje mezinárodní procesy a organizace, jejichž cílem je překonat negativní důsledky ekonomické globalizace a jiné překážky udržitelného rozvoje,
 • podporovat opatření přijatá mezinárodní konferencí v Johannesburgu a opatření vyplývající z Lisabonského procesu, např. snížení emisí skleníkových plynů o 30% do roku 2020
 • iniciovat rozšíření projektu "Svoboda v udržitelném rozvoji" na státy středoevropského regionu se zvláštním zaměřením na státy Visegrádské čtyřky; trvale sledovat vývojové trendy v Evropské unii a iniciovat legislativní změny, vedoucí k většímu zajištění politiky udržitelného života,
 • trvale podporovat chudé a zadlužené země třetího světa, neboť v dnešním globalizovaném světě není možné realizovat politiku směřující k zajištění udržitelného rozvoje v rámci hranicemi vymezeného teritoria.


Předpokládané vlivy implementace hlavních nástrojů

(cca pro rok 2020) ve srovnání se současným stavem.

Ad. I Sociální rozměr

INDIKÁTOR
STATUS QUO
srovnej
ODHAD VLIVU
Nezaměstnaní (ILO)
7,3% 1
7,9% EU 3
3%
Částečně autonomní
3% 2
-
25%
Plně autonomní
2% 2
-
10%
tvůrčí zaměstnanci
20% 2
-
30%
středoškoláci
6,3% 1
-
13%
vysokoškoláci
2,2% 1
-
7%
Ø zatížení mzdy ve prospěch veřejných rozpočtů
41,6% 1
EU 37,8% 3
30%

Ad. II Ekologický rozměr

INDIKÁTOR
STATUS QUO
Srovnej
ODHAD VLIVU
Nutné investice do ŽP
závazky EU + "staré zátěže" v mld. Kč
 
385 4
 
-
 
0
Náklady na nápravu ekologické újmy
v mld. Kč/rok
 
0
 
-
 
Ø 2
Ekologicky obhospodařovaná půda
5,5% 1
EU 4% 3
35%

Ad. III Ekonomický rozměr

INDIKÁTOR
STATUS QUO
Srovnej
ODHAD VLIVU
Roční míra růstu HDP
2% 3
EU 0,9% 1
2%
Roční míra růstu čistého ekonomického blahobytu
1,8% 5
-
5%
Energetická náročnost ekonomiky (MJ/EUR)
38 6
20 6
18
Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energetických zdrojů
 • při výrobě energie
 • ve spotřebě poh. hmot
 • ve spotřebě surovin
 
 
2% 6
4,2% 7
34% 8
 
 
8% 6
-
-
 
 
20%
40%
70%
Odpad
a) celkem
-produkce
(kg/obyv/rok)
- mat. využití
b) komunální
- produkce
(kg/obyv/rok)
- mat. využití
c) obalový
- produkce
(kg/obyv/rok)
- mat. využití
 

3 803,2 9
37,5% 9

 
420,7 9
20,1 % 9
 
837 11
37% 13
 
 
RAK. 6 078,8 10
-
 
RAK. 562 10
RAK. 50% 10
RAK. 1 000 12
RAK. 58% 13
 
 
Zabránění nárůstu
55%
 
Zabránění nárůstu
60%
 
Zabránění nárůstu
75%
Investice na výzkum
podíl HDP
0,58% 1
EU 1,94% 3
2%

Ad. IV Zahraničně-politický rozměr

INDIKÁTOR
STATUS QUO
srovnej
ODHAD VLIVU
Rozvojová pomoc
podíl HDP
0,016% 1
EU 0,2%3
0,7% (dopor. OSN)

Odkazy

 1. Zdroj: ČSÚ, http://www.czso.cz
 2. Vypočteno na základě dat: OPW: Výsledky reprezentativního soc. šetření - srpen 2000 deponed in MŽP
 3. Zdroj: Eurostat, http://europa.eu.int/comm/eurostat/
 4. Zdroj: MŽP
 5. Metodika dle: Paul A. Samuelson, Willam D. Nordhaus: Ekonomie, .nak. Svoboda, Praha1995, str. 813
 6. Materiály k návrhu aktualizace energetické politiky ČR 2003, deponed in MPO
 7. Zdroj: ČSÚ - statistická ročenka životního prostředí ČR - 2002, (a2.8.7)
 8. Pro určení podílu surovin z obnovitelných zdrojů byla použita analýza odpadů ve vztahu k biologicky rozložitelné složce odpadu (bez započtení vlivu výroby potravin)
  Zdroj: Informační systém pro odpadové hospodářství (ISOH r.2001)
 9. Zdroj: ISOH r.2001
 10. Zdroj: OECD Environmental data wbaste r.2002
 11. Zdroj: Půhoný K., Velek O.: Podklady pro kapitolu Obaly v POH, zpráva pro MŽP, Praha 2001
 12. Zdroj: ARA systém (aut. obal. spol. Rakousko r.2002)
 13. Zdroj: výroční zpráva EKO-KOM za rok 2001; informace od společnosti EKO-KOM
 14. Petici, prosazující návrhy a strategie manifestu "Svoboda a udržitelnost", lze stáhnout  ZDE , podepsat a odeslat.

                 
Obsah vydání       5. 11. 2003
5. 11. 2003 Politika založená na ropě
5. 11. 2003 Přijatelná nenávist
5. 11. 2003 Británie: zákon o povinných výtiscích rozšířen na digitální publikace, v Česku se připravuje
5. 11. 2003 Skupina "Z toho ven" atakovala reklamu Jan  Paul
5. 11. 2003 Život na dluh díky malé kartičce Jan  Čulík
5. 11. 2003 Kdo hlídá hlídače?
5. 11. 2003 Svoboda a udržitelnost - manifest
5. 11. 2003 Držet hubu a krok Hynek  Hanke
5. 11. 2003 Nezaměstnanost - odpověď neznají ani přední ekonomové světa Josef  Vít
4. 11. 2003 Cathrin Schauer dostala v Německu cenu Žena Evropy Pavel  Kelly-Tychtl
4. 11. 2003 Je zpráva německé pobočky UNICEF o dětské prostituci v ČR útokem na českou národní existenci? Jan  Čulík
5. 11. 2003 Ještě k tomu izraelskému plotu Pavel  Mareš
4. 11. 2003 Urážka pracujících lidí v Britských listech
4. 11. 2003 Zeď, která se staví, má být tím nejlepším řešením? Jana  Malá
5. 11. 2003 Festival MEZIPATRA 2003
13. 11. 2003 Dnes vydáváme výbor Jak Češi bojují - novou knihu z Britských listů
3. 11. 2003 Jak Češi bojují - obsah
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003