18. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 11. 2002

Právní rozbor: Odepření vstupu do ČR

Faktický stav: skupina cizinců cestující v osobním autě z Rakouska do České republiky nebyla na území ČR vpuštěna poté, co u nich byly během prohlídky vozu nalezeny letáky s textem vyjadřujícím nesouhlas s aktivitami a zaměřením Severoatlantické aliance a v poznámkovém bloku jednoho z nich zakreslený symbol anarchistických myšlenek, velké A v kroužku. Poté jim byl českými orgány odepřen vstup na území s odkazem na § 9 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. - Toto je právní rozbor Ligy lidských práv.

Právní situace:

Odůvodnění rozhodnutí českých orgánů je nedostatečné, neboť odst. 1 § 9 zákona o pobytu cizinců obsahuje celkem třináct velice rozličných důvodů odepření vstupu na území ČR. Rozhodnutí nesplňuje požadavek řádného odůvodnění. Z popisu situace je nepochybné, že skutečným důvodem nevpuštění skupiny cizinců byly nalezené letáky vyjadřující negativní názor na vojenské uskupení NATO a pravděpodobné sympatie k anarchistickým názorům vyjádřené symbolem v osobních písemnostech

Žádná z těchto věcí nemůže být způsobilá vyvolat důvodné obavy, že by mohlo dojít k naplnění některého z důvodů vyjmenovaných v § 9 odst. 1 cizineckého zákona - nejpravděpodobněji písm. k) spočívající v nebezpečí, že by mohl závažným způsobem narušit veřejný pořádek, neboť případný odkaz na některý z důvodů "technických" spočívajících v různých závadách na cestovním dokladu či např. na důvod "ohrožení veřejného zdraví" apod. by byl zjevně naprosto absurdní. Názory vyjádřené v letácích jsou realizací práva na svobodu projevu zaručenou českým právním řádem (čl. 17 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod) i mezinárodními smlouvami (zejména čl. 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a čl. 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). V letácích vyslovené názory jsou v intencích zaručené svobody projevu, neboť nevybočovaly z prostoru svobodného hlásání svého přesvědčení tím, že by např. podněcovaly k nenávisti vůči skupině osob či k omezování práv a svobod jiných (tento způsob projevu nepožívá ochrany a naopak je stíhán trestním právem).

Anarchistický symbol rovněž nemůže vyvolat důvodné nebezpečí narušení veřejného pořádku apod., protože jeho přechovávání v osobních písemnostech představuje výkon svobody myšlení a svědomí zaručený mj. článkem 15 odst. 1 Listiny (pokud by nebyl jen v osobních písemnostech a byl prezentován veřejně, jde navíc o svobodu projevu). Pokud na základě tohoto symbolu nevpustily české orgány skupinu cizinců na území ČR, dopustili se navíc diskriminace z důvodů světového názoru, kterou zakazuje čl. 3 odst. 1 a 3 Listiny a také např. čl. 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Důvodem pro existenci obav, že by osoby mohly narušit závažným způsobem veřejný pořádek by mohlo být např. nalezení většího množství útočných zbraní ve voze či záznamy o těchto osobách, že se již dříve takovýchto činů dopustili apod. Narušením veřejného pořádku nemůže v žádném případě být výkon shromažďovacího práva, třebaže spojený s prezentováním radikálních či menšinových názorů! Orgány nenašly nic, co by dávalo důvod k obavám, že osoby naruší na území ČR veřejný pořádek.

Skutečný důvod odepření vstupu je tedy nezákonný a navíc je i porušením předpisů vyšší právní síly - ústavních zákonů.

Prakticky orgány řeší obdobné situace tak, že odkážou na zástupný důvod - nejčastěji důvod uvedený pod písm. c) odst. 1 § 9 tj. že cizinec je nežádoucí osobou. Seznam nežádoucích osob je vyhotovován bez jakékoli kontroly, cizinci se zařazení do tohoto seznamu nesděluje a zákon neupravuje žádný přezkum zařazování do těchto seznamů. Důvody pro zařazení do seznamu nežádoucích osob jsou navíc velice vágní a neexistuje možnost kontroly tvrzení o evidenci cizince v tomto seznamu.

Sdělený "důvod" (resp. odkaz na soubor třinácti důvodů) je zcela nekonkrétní a nemá jakoukoli informační hodnotu. Kdyby policie dodržovala striktně cizinecký zákon, umožnila by nahlédnutí do záznamu, který musí orgán o odepření vstupu vyhotovit a který musí obsahovat odůvodnění (to neznamená odkaz na písmeno odstavce 1 § 9, ale skutečnosti z nichž vyvozuje naplonění podmínky tohoto písmena). S tímto záznamem má osoba, jíž byl odepřen vstup na území, právo se seznámit.

I kdyby byl hypoteticky některý ze zákonných důvodů odepření vstupu shledán, policie musí "zachovat přiměřenost mezi důvodem odepření vstupu a důsledky tohoto odepření".

Shrnutí:

Rozhodnutí bylo nezákonné a diskriminační (takže došlo i k porušení ústavních norem), ale prakticky neexistuje proti tomuto rozhodnutí obrana, protože právní řád neposkytuje pro tyto případy žádné procesní nástroje jako např. opravný prostředek (odvolání). V případě, že by v záznamu zdůvodnění chybělo nebo by odkazovalo na jiný důvod než evidenci v seznamu nežádoucích osob, je zde možnost úspěšného uplatnění žaloby proti tomuto rozhodnutí. Žaloba vede k tomu, že rozhodnutí pohraniční policie přezkoumá nezávislý soud, který by měl rozhodnutí zrušit a žádá-li to žalobce, přiznat mu náhradu škody způsobenou tímto nezákonným rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že nelze ověřit evidenci a důvody této evidence v seznamu nežádoucích osob, pokud by na tento důvod české orgány odkazovaly (což je pravděpodobné, neboť jde o běžnou praxi), jsou zde šance žaloby menší. Dále lze podat stížnost na jednání orgánu, který neposkytl úplné resp. formálně správné informace o "důvodech" odepření vstupu. Ta však není tak silný nástroj, nevede ke zrušení rozhodnutí a vedla by nanejvýš k potvrzení formálního pochybení konkrétního policisty (což není příliš pravděpodobné). Z hlediska mezinárodního práva rovněž neexistuje závazek, který by poskytl obranou proti rozhodnutí suverénního státu nevpustit na své území osoby dle svého uvážení. Pravý důvod odepření vstupu je tedy nezákonný a protiústavní, pokud však v úředním záznamu uvedly české orgány zástupný důvod, který zákon (§ 9 odst. 1) zná, je náprava velmi obtížná, nicméně jistou šanci by měla správní žaloba k soudu.

§ 9 Odepření vstupu na území

(1) Policie odepře cizinci vstup na území, jestliže

a) nesplní povinnost předložit doklad podle § 5 písm. a) bodů 1 až 4 nebo 6 anebo povinnost podle § 5 písm. b), c) nebo d),

b) platnost víza byla orgánem, který ho udělil, zrušena nebo uplynula doba platnosti tohoto víza,

c) je nežádoucí osobou (§ 154),

d) uplynula doba platnosti cestovního dokladu; to neplatí v případě cizineckého pasu (§ 113), pokud trvají důvody, pro které byl cestovní doklad vydán,

e) územní platnost cestovního dokladu, je-li stanovena, nezahrnuje území,

f) zápisy uvedené v cestovním dokladu nejsou čitelné nebo je porušena jeho celistvost; to neplatí v případě cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti

(§ 114) nebo cestovního dokladu vydaného Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy [§108 odst. 1 písm. e)], pokud trvají důvody, pro které byl cestovní doklad vydán,

g) cestovní doklad obsahuje nepravdivé údaje nebo neoprávněně provedené změny,

h) fotografie v cestovním dokladu neodpovídá podobě jeho držitele, i) cestovní doklad byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený,

j) cizinec uvedl nepravdivé údaje o účelu pobytu na území nebo lze důvodně předpokládat, že cizinec hodlá vykonávat na území neoprávněně výdělečnou činnost,

k) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo mařit výkon soudních či správních rozhodnutí,

l) by cizinec při svém pobytu na území mohl ohrozit veřejné zdraví,

m) by vstupem cizince na území byl porušen závazek podle mezinárodní smlouvy, nebo

n) předložené vízum neopravňuje ke vstupu v místě prováděné hraniční kontroly, protože je vázáno podmínkou spočívající 1. v určení hraničního přechodu pro vstup na území, nebo 2. v omezení územní platnosti víza na místo nebo část území (§ 52).

                 
Obsah vydání       18. 11. 2002
17. 11. 2002 OPH: Policie neoprávněně perlustrovala a zadržela studenta
18. 11. 2002 Liga lidských práv se připojuje ke zprávě Amnesty International
18. 11. 2002 Právní rozbor: Odepření vstupu do ČR
16. 11. 2002 Amnesty International, Londýn, české vládě: Neopakujte minulé chyby a respektujte svobodu projevu
18. 11. 2002 Británie: aktivisté a lékaři prosazují zákaz kouření na veřejnosti
18. 11. 2002 Bude obtížné hledat v Iráku zbraně, aniž by tím inspektoři zahájili válku
18. 11. 2002 Byl plánován teroristický útok na londýnské metro?
18. 11. 2002 Severní Korea přiznala, že vlastní jaderné zbraně
18. 11. 2002 Bývalý italský premiér odsouzen za vraždu
18. 11. 2002 Ash: "Byl jsem v Praze v listopadu 1989 jediným svědkem"
18. 11. 2002 Fisk: Nahrávka bin Ladena je předzvěstí nových útoků na Západě
18. 11. 2002 Dvě rezoluce, USA a ti ostatní Zdeněk  Jemelík
18. 11. 2002 Milujeme NATO, anebo perlustrace v předsíni Vladimír  Myslík
18. 11. 2002 Bláboly ANTINATO aneb akce pro akci František  Roček
18. 11. 2002 Mediální víkend: nuda před summitem Josef  Trnka
16. 11. 2002 Saddam Husajn "zaplatí Gaddáfímu 3,5 miliardy dolarů" za útočiště v Libyi
18. 11. 2002 DAV mohou být i diskuze, analýzy a vize
15. 11. 2002 Sex uprostřed výkalů: poněkud křečovitá parodie od Jana Křesadla Jan  Čulík
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech