Čekáme vskutku na návrat Krista, nebo předstíráme nějakou hru, abychom udělali radost kněžím?

9. 12. 2012 / Boris Cvek

Advent je čekání na příchod Boha, který už přišel, který vstal z mrtvých a který má přijít na konci věků. Není to hra na to, že ještě nevíme, že narozené děťátko bude jednou ukřižováno, že nevíme, že se narodí v bídě a že způsobí tolik nenávisti v srdcích kněží a farizeů.

Advent je připomenutí příběhu, který je živý, protože se stále děje a jeho konec je teprve očekáván s koncem světa.

Tato kosmická linka by ovšem neměla odvádět pozornost od toho, co vtělený Bůh vlastně na tomto světě konal.

O nestranné žurnalistice v ČRo neslyšeli

9. 12. 2012 / Petr Novák

Strašně mne rozčiluje, že v rozhovoru s Václavem Sloupem v Českém rozhlase a v jeho přepisu jsem si u každé odpovědi přečetl tento nadpis: "Václav SLOUP, radní Karlovarského kraje a bývalý člen Pohraniční stráže."

Myslel jsme si, že rozhovor bude o něčem, ale ani z jedné strany nebyl o ničem.

Je nutno usilovat o dvoustátní řešení

9. 12. 2012 / Jan Kavan

Přednesen v Praze, Městská knihovna

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, Jak samozřejmě víte, VS OSN rozhodlo svou rezolucí 32/40 již 2.prosince 1977 prohlásit 29.listopad Mezinárodním dnem solidarity s palestinským lidem. I proto jsem měl tu čest vystoupit jako předseda VS OSN 29.11.2002 s projevem, v němž jsem vyzval členské státy OSN, aby podpořily legitimní úsilí Palestinců získat svůj vlastní stát na základě Charty OSN, zásad mezinárodního práva a mnoha relevantních rezolucí OSN. Je pochopitelné, že jsem připomněl,že 29.listopadu 1947 VS OSN schválilo rezoluci 181, podle níž se Palestina měla rozdělit na dva státy, židovský a arabský, které měly být propojeny ekonomickou unií. Vyslovil jsem politování,že tato rezoluce nebyla nikdy do důsledků realizována, ale současně jsem vyzvedl skutečnost, že dvoustátní řešení bylo již v té době obecně vnímáno jako nejvhodnější základ pro vyřešení palestinské otázky, jak potvrdila i rezoluce RB OSN 1397 z toho roku 2002 a samozřejmě předchozí významné rezoluce 242 z roku 1967 a 338 z roku 1973, které zdůraznily princip "území za mír" a potvrdily právo Palestiny na hranice z roku 1967. V té době také diplomatický Kvartet připravil tzv."cestovní mapu", která měla do tří let dovést Palestinu k její státnosti.

Egyptský prezident Morsí zrušil dekret, který mu poskytoval neomezené pravomoce

9. 12. 2012

Egyptský prezident Mohamed Morsí zrušil dekret, který vyvolal v Egyptě rozsáhlé nepokoje, protože mu poskytoval téměř neomezené pravomoce. Trvá však na tom, že referendum o ústavě se bude konat tak, jak je naplánováno.

Zrušení dekretu o absolutních pravomocích prezidenta má uklidnit opozici. Egyptská armáda varovala, že pokud se nepodaří vyřešit krizi ohledně nové ústavy, mělo by to "katastrofální následky", které by zatáhly Egypt do "temného tunelu".

Selim al-Awa, činitel, který se účastnil "schůze celonárodního dialogu", kterou svolal do prezidentského paláce v Káhiře Morsí, ale který opozice bojkotovala, uvedl, že v debatě na jednání, jemuž dominovali islamisté, bylo rozhodnuto doporučit odstranění těch článků ústavy, které dávaly prezidentovi pravomoc vyhlašovat mimořádný stav a ochraňovat ho před dohledem soudů.

Daleko nebezpečnější než Sloup jsou bolševici, kteří v ČR vládnou dnes

9. 12. 2012 / Boris Cvek

Sloup je nebezpečný je nejspíše pro KSČM. Naopak Klaus, Dlouhý, Fischer apod. velice dobře vědí, že pseudodemokracie postavená na zločinu, kterou zavedli, může přežít jenom tak, že se dovedně a stále dokola bude odpoutávat pozornost od její podstaty.

Chtěl bych krátce reagovat na to, že se v poslední době setkáváme, např. ve výrocích pana bývalého pohraničníka Sloupa, které pronesl 4. prosince ve Dvaceti minutách Radiožurnálu s takovým myšlením komunistických politiků, které uvízlo ještě před rokem 1989. To, že komunisté zadrátovali země, v nichž vládli, a stříleli na lidi, kteří je chtěli opustit, je jeden z nejlepších příkladů, ukazujících, co jsou komunisté vlastně zač. KSČM se nikdy opravdu nereformovala, má ve svých řadách spoustu lidí, kteří jsou tak hloupí, že nedokážou ani přizpůsobit rétoriku současné době, jako to dokáže např. soudruh Filip.

Případ Česká pojišťovna: Vinu nese zákonodárce

9. 12. 2012

Reakce anonymního právníka na článek Když někdo žertem pošle 315 Kč České pojišťovně, zaváže vás, zdá se, k placení pojistného:

Podle § 6 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě (č. 37/2004 Sb.) lze návrh pojistitele k uzavření pojistné smlouvy přijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu, jestliže se tak stane ve lhůtě stanovené v odstavci 1. Pojistná smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile bylo pojistné zaplaceno.

Toto ustanovení rozvíjí výklad, který byl již na BL publikován dříve. Vinu na situaci, kdy za dotyčného někdo zaplatí pojistné ze zlomyslnosti, je třeba klást za vinu nikoliv České pojišťovně, ale především zákonodárci, který tuto zjednodušující (a náklady pojišťovnám při kontraktačním procesu snižující) proceduru výslovně uzákonil. Ovšem i bez toho zpřesňujícího paragrafu by byla možnost uzavřít pojistnou smlouvu dána existující úpravou v občanském zákoníku, která umožňuje za určitých okolností učinit právní úkon mlčky, faktickým konáním - opět odkazuji na již dříve podaný výklad.

Trafiky nebrat

8. 12. 2012 / Marek Řezanka

Výrazným rysem nedůvěryhodnosti stávající vlády P. Nečase jsou názorové veletoče našich vrcholných představitelů. Chtěl jsem napsat zvolených, ale to by nevystihovalo případ strany LIDEM, která na základě svého programu volena nebyla -- a ani volena být nemohla, neboť ho sepsala až dva roky po parlamentních volbách.

Právě Karolina Peake je symbolem frustrace všech občanů, kteří věří v demokratické principy a jsou na jejich obcházení citliví. Je to Karolina Peake, kdo ztělesňuje podvod na voličích v podobě poplivání etického kodexu Věcí veřejných.

"Musí si jasně uvědomovat, že svým současným počínáním prokazatelně porušily etický kodex, který samy formulovaly a sepsaly," vyjádřilo se předsednictvo VV na adresu Peake a Andrýsové v době, kdy se Peake rozhodla podporovat vládu navzdory odchodu své strany do opozice.

Julian Assange varuje před vznikem policejního státu prostřednictvím internetu

8. 12. 2012

V rozsáhlém rozhovoru se zakladatelem serveru WikiLeaks Julianem Assangem, který publikovat deník Guardian, varuje Assange, že svět bezvědomě klopýtá k novému totalitnímu státu - prostřednictvím internetu. Tento nástroj, původně zamýšlený jako nástroj svobody, se podle Assange stane nástrojem stoprocentní kontroly nad občany.

Došlo totiž k posunu od taktického zaznamenávání komunikací občanů k strategickému. Dosud vlády sledovaly internetové aktivity a komunikaci jen vybraného počtu podezřelých občanů, nyní přecházejí k systému, který bude zaznamenávat a ukládat VEŠKEROU digitální komunikaci občanů. Je to levnější a praktičtější než sledovat samostatně pár vybraných podezřelých.

Dienstbierova volba

8. 12. 2012 / Karel Dolejší

Mnozí členové ČSSD - velmi často ti, kdo v kriminálním slova smyslu "prosluli" svým působením na krajích - proti oficiálnímu kandidátovi strany podporují bývalého předsedu Miloše Zemana. A aby toho nebylo málo, dnes vyšlo najevo, že ani KSČM, které Dienstbier sliboval úplnou politickou rehabilitaci, jeho kandidaturu jednoznačně nepodporuje. Zdá se tedy stále pravděpodobnější, že na Hradě po přímé volbě usedne právě Zeman, který i tak bodrou žvanivostí a bilboardy s kýčovitým vizuálem ve stylu budovatelských románů získává mezi "obyčejnými" lidmi více bodů než intelektualizující Dienstbier.

Za nezájmu hloupých médií se zrychluje rozpad českého státu

8. 12. 2012

7. listopadu 2012 v Praze konala odborná konference na téma "vymahatelnost práva v České republice".

Stát už není schopen přijímat zákonné normy, které by pak sám dokázal uvádět do praxe, kontrolovat jejich uplatňování a sám je dodržovat, prohlásil na ní předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. (...)

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová byla ještě ostřejší. Mimo jiné uvedla, že v obchodních a dalších civilních sporech legislativa právníkům umožňuje naprosto cíleně zneužívat trestního zákoníku. Zákonodárci při tvorbě legislativy nerespektují základní právní principy, což v tomto případě znamená, že nejprve ve věcech nastupuje civilní právo a poté až trestní. Pokud se tato základní právní pravidla nedodržují, nemají policie a státní zastupitelství smysl. Proč? Chybná legislativa umožňuje zneužívání trestního zákoníku v podávání nesmyslných a "šikanózních" trestních oznámení. "Zneužíváním trestního řízení se podle ní strany sporu, které této šikany využívají, snadno dostávají k citlivým informacím, s nimiž pak obratem nakládají v civilním řízení," konstatovala Bradáčová.

Kdyby podobné výroky čelných představitelů státu zazněly v sousedním Německu, nepsal by denní tisk několik dní o ničem jiném. Jestliže předseda Nejvyššího správního soudu upozorňuje na ztrátu schopnosti státu vynucovat právo, je to přece zpráva první kategorie. Takový stát se přece rozkládá, což bezprostředně ohrožuje demokratické zřízení.

V České republice jsme zřejmě klidnější. Kromě Haló novin a několika internetových serverů si konference téměř nikdo nevšiml. Zůstala pod rozlišovací schopností veřejnoprávních médií, která víc zajímaly protesty studentů proti komunistické radní v Českých Budějovicích.

Neschopnost státu vynucovat právo je jednou z hlavních příčin, proč česká ekonomika funguje hluboko pod svými možnostmi.

Václav Žák, Paralýza státu v právní džungli ZDE

Svět podle Raubíře Ralfa

7. 12. 2012 / Lubomír Brožek

"Všichni lidé se rodí svobodni a rovni v důstojnosti i právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství", praví první článek Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté Organizací spojených národů 10. 12. 1948, tedy dobrých čtyřiašedesát let před tím, nežli se na plátnech multikin objevil Raubíř Ralf.

Jak naše vláda šetří

8. 12. 2012 / Boris Cvek

O tom, jak funguje náš "šetřící pravicovou" koalicí vedený stát, dává nově výmluvný příklad článek v Hospodářských novinách o dostavbě silnic. Ministr dopravy v Topolánkově vládě, Aleš Řebíček, nasmlouval podle HN s firmami miliardové kontrakty na rychlostní silnice a silnice I. tříd. Podle šéfa Ředitelství silnic (ŘSD) a dálnic jde o stavby za téměř 24 miliard korun. Je velkou otázkou, nakolik by tyto stavby byly kvalitní, až by byly dokončeny. ŘSD např. podalo už několik žalob v případě dálnice D47, ale máme i jiné skandály, např. v mostu na D1 chybí prý 322 tun oceli, samotné vedení ŘSD je vyšetřováno policií kvůli předraženému Pražskému okruhu atd. Do těchto pochybností velmi dobře zapadá slavná koincidence výskytu Mirka Topolánka, Marka Dalíka, Milana Urbana, lobbisty ČEZu Vladimíra Johanese v malebném Toskánsku. Cituji:

Věrchuška rozhodla

8. 12. 2012 / Štěpán Kotrba

USNESENÍ KSČM:
"ÚV KSČM doporučuje pro 1. kolo přímé volby prezidenta republiky podporu kandidátům od středu nalevo s tím, že o podporu si požádali Jiří Dienstbier a Miloš Zeman."

Na facebooku dodává další člen KSČM, Daniel Rovný: "ÚV KSČM jinak rozhodnout než jako chytrá horákyně nemohl. Kdyby veřejně podpořil Zemana, riskoval by válku na levici, pokud by se vyslovil pro Dientsbiera, riskoval by válku ve straně."

Tak to je.

Co je výhodné a co je správné

7. 12. 2012 / Milan Daniel

Roman Smetana byl ve středu 5. prosince olomouckou okresní státní zástupkyní znovu  (již podruhé) obžalován z maření výkonu úředního rozhodnutí. Celý text zprávy si můžete přečíst ZDE.

Pro velkou část veřejnosti je jeho postoj nesrozumitelný. Stačilo přece tak málo, říkají mnozí, a měl by to za sebou. Sluší se proto stručně zopakovat argumenty Romana Smetany, jež podrobně rozvedl v dopise adresovaném autorovi této poznámky.

Czech "antennae" bus driver Roman Smetana has now been charged with "avoiding prison". He can be sentenced to three years

7. 12. 2012

Roman Smetana, a former driver of public transport buses in Olomouc, who is currently serving a 100 day prison sentence for drawing with felt tips on Czech political election posters, has now been charged with a new offence. On Wednesday 5th December, new charges were raised against him by Kateřina Paulová, a prosecutor from the state prosecutor's office in the Moravian city of Olomouc.

In mid-January 2013, Roman Smetana will be tried at the Olomouc district court for "obstructing an official decision", namely for failing to report to prison to serve his prison sentence.

Svobodu a demokracii neohrožují oprávněné protesty, ale likvidace sociálního státu

7. 12. 2012 / Tomáš Fiala

Před 23 lety tisíce lidí demonstrovaly za změnu charakteru našeho státu. Nebyl totiž ani demokratický ani svobodný. Volby byly téměř "povinnou", ale vysloveně formální záležitostí, protože název vítězné strany byl předem zakotven v ústavě. Lidé byli nuceni předstírat a "vykazovat" takzvanou společenskou a politickou angažovanost, zatímco skutečná angažovanost byla často velmi tvrdě postihována. Možnosti svobodného podnikání, spolčování či cestování byly velmi omezené. Mnoho autorů, knih, filmů či divadelních her jinde běžně dostupných bylo u nás tabu. A co bylo nejhorší, řada lidí toužících po svobodě a demokracii byla pronásledována, někteří dokonce vězněni. Podle oficiální propagandy byli všichni šťastní a spokojení, ale ve skutečnosti byla řada lidí vystavena utrpení.

Šest právníků se přihlásilo do projektu jak zcivilizovat exekutorskou praxi v ČR

21. 11. 2012

Na apel Britských listů vytvořit právní tým, který by srovnal právní ustanovení, regulující exekutorskou praxi v České republice s obdobnými právními ustanoveními v západních zemích Evropské unie, se přihlásilo od včerejška šest právníků. Jeden z nich je univerzitní profesor. K projektu se také přihlásila europoslankyně ČSSD MUDr. Olga Sehnalová, která nabídla, že z informačních zdrojů Bruselu získá pro projekt údaje o tom, jak je exekutorská legislativa řešena v západních zemích.

Zdá se tedy, že je důvodné pokusit se projekt zahájit. Vyhlašujeme tedy na něj finanční sbírku. Prosíme, své příspěvky posílejte na normální konto Britských listů na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Označte, prosíme, zásilku variabilním symbolem 1111.

Usuzujeme, že hlavním účelem finančních prostředků bude zřejmě nutnost platit zahraniční právníky v poslední etapě tohoto projektu, totiž žalobě k Evropskému soudu na Českou republiku za případné porušování evropských zákonů ve věci exekutorské "kultury" v ČR. Půjde zřejmě o dlouhodobější projekt. O jeho pokroku budeme průběžně informovat.

Jan Čulík

šéfredaktor

Americký marod, bezdomovec-aktivista a zombie -- naše budoucnost ...?

7. 12. 2012 / Tomáš Koloc

Kdybys nebyl vůl, neměl bych tě rád.
všechno dobré bys musel odevzdat...
(Sváťa Karásek)

V době rozbouřených diskuzí po 23. výročí Listopadu 1989 bych rád učinil dvě srovnání. Díky tomu, že jsem v září a říjnu tohoto roku navštívil Spojené státy, mám možnost na dvou příkladech z běžného života srovnat náš evropský systém, který stojí na tradici evropské kultury, jež v 19. a 20. století zajistila naplnění některých dosud alespoň částečně existujících sociálních práv -- se systémem, k němuž bychom podle některých našich vůdčích duchů měli mířit, nebo už míříme ...

Jolka: debata o Zemanovi a Dienstbierovi

7. 12. 2012 / Štěpán Kotrba

Člen KSČM Václav Rybář a člen KSČM Michal Kesudis se v Britských listech přou, zda či proč komunisté nejspíš podpoří Zemana / Dienstbiera v jejich cestě na Hrad. Oba o pozadí rozhodování špiček KSČM vědí houbeles. Jeden jako druhý jsou pouze členy, se kterými vedení strany o podpoře nejednalo a na jejich názor se jich neptalo. A oba nepřinášejí žádnou znalost toho, co se odehrálo na VV KSČM a co se odehraje na ÚV KSČM. Editor tohle plkání zveřejňuje...

Signál, který vyslali oba kandidáti na prezidenta, je však jasný: ať věrchuška rozhodne jak rozhodne, podstatné bude, jak se rozhodne každý člen strany a každý volič sám. V tom je kouzlo přímé volby. Jiří Dolejš bude volit Dienstbiera, kosmonaut Remek Zemana. Podstatné bylo, že oba kandidáti vyjádřili před vrcholným orgánem "radikálně" levicové strany že STOJÍ O JEJÍ VOLIČE. Většině funkcionářů vyhovuje stávající převažující oranžovorudá krajská koalice a tak podpoří kandidáta ČSSD, většina voličů a členů KSČM podporuje Zemana, který je jim sympatický konzervativismem i pragmatismem. Voliči KSČM jsou konzervativní a neposlušní, vedení strany slepě nenásledují. K volbám ale chodí. I když by to bylo na protest proti Filipovi. Takže i když ten Zeman z dob "vlády sebevrahů" už je jen v čítankách, je to JEJICH Zeman. Takže milí aktivisté, zklidněte se a vyčkejte, jak rozhodne lid. Jak rozhodne ÚV, nikoho nezajímá.

Přestanou konečně české odbory fungovat jako ROH?

7. 12. 2012

Předsedo ČMKOS Zavadile, na socialisticky odbory organizované volnočasové aktivity není vhodná doba.

Proto Vás žádám, abyste předsedům jednotlivých odborových svazů doporučil, aby své členy vyzvali k prozatímnímu bojkotu návštěv kulturních akcí placených z odborových prostředků a aby tyto odborové prostředky byly přednostně vynaloženy například na nákup dárkových poukázek, pokud odboráři chtějí mít pocit, že se jim členství v odborech alespoň formou nějakého benefitu musí vyplácet - či na solidární finanční přilepšení členům odborů, kteří dostali výpověď pro nadbytečnost. Z dárkových poukázek ušetřené peníze pak mohou na kulturu vynaložit sami. Jde to! Má základní organizace, které jsem dlouhá léta předsedal a kterou jste ještě v roli místopředsedy ČMKOS navštívil, své prostředky jinak nevyužívá, píše František Štván.

Německo, Rakousko a Británie revidují ekonomické ukazatele a prognózy směrem dolů

7. 12. 2012

Německá Bundesbank revidovala letošní data směrem dolů a prognózuje na příští léta nárůst nezaměstnanosti a nižší hospodářský růst než dříve. Nezaměstnanost by měla do roku 2015 vzrůst ze současných 6,8% na 7%, letošní růst ekonomiky dosáhne 0,7% (dříve 1%) a v roce 2013 by měl dosáhnout pouze 0,4% (dříve prognózováno 1,6%).

Produkce britského výrobního sektoru v říjnu poklesla o 1,3%, což je mnohem horší než v září, kdy se snížila o 0,2%. Meziročně v říjnu zaznamenala pokles o celá 3%.

Rakouská centrální banka také revidovala své prognózy směrem dolů: Napřesrok podle nich růst dosáhne pouze 0,4% (předchozí prognóza 0,9%), v roce 2014 0,5% (dříve 1,7%), v roce 2015 pak 1,7% (dříve 2,1%).

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Nenávidím tento stát!

7. 12. 2012

Tento stát se ke svým občaným chová naprosto zhovadilým způsobem. Nechává je okrádat,nezastane se jich při jakémkoliv bezpráví vůči nim, naprosto bezcitně je odírá o peníze, mnohdy určené ne k životu, ale k pouhému přežití! Tento stát poskytl své občany k libovůli exekutorských hyen, které mají od něj pravomoci, za něž by se nemuselo stydět gestapo! Tento stát své občany celý život nestydatě obírá o daně, aby se ve stáří dozvěděli, že se o ně má postarat rodina, že tu stát od toho není. Zákony jsou v tomto státě postaveny tak, jak to vyhovuje vládě a jejich kmotrům, bez ohledu na občana!, píše Petr Evják.

Karolína Peake a ministerstvo obrany

7. 12. 2012 / Michal Horák

Jestliže se tato dáma stane ministrem obrany, pak je docela dobře pochopitelné, kdyby se pan premiér Nečas korunoval králem. Nechápu, jak může někdo, kdo se díky obratnému a v tomto smyslu geniálně uvažujícímu Bártovi dostal z mizerné komunální politiky na Praze 1 a s ambicemi na záchranu školky na Kampě do parlamentu stát ministrem obrany České republiky.

Bláboly o tom, že ministr musí být především politická osoba a manager a už vůbec ne nějaký odborník, které nám předvádí politická mrtvola pan Topolánek, jsou opravdu k zasmání. Proto to v naší republice takhle vypadá a všechny indicie naznačují, že to bude ještě horší. Hlavně, že všichni mají mandát voličů, ačkoliv ani jedna ze stran v koalici volby nevyhrála a zvláště jedna, "LIDEM" je podivuhodný spolek přeběhlíků do vzduchoprázdna. Bylo by velmi zajímavé, jak bude ambiciozní Peake do funkce uvedena. Je možné, že na ministerstvo přijede na koni a v sedle bude mít ukrytý nůž, který vrazila Bártovi v pravou chvíli do zad. Všechno je možné a v bývalém slavném království ve střední Evropě i lehce uskutečnitelné. Nezbývá než zoufale volat "Bůh s námi" a "Ďábel s Vámi".

Názor dne

7. 12. 2012 / Oldřich Průša

Ministr A. Vondra odešel z ministerstva obrany, se zdůvodněním, že ztratil důvěru voličů; předsedkyně LIDEM K. Peake by měla na ministerstvo obrany přijít, protože důvěru voličů nikdy nezískala.

Pro slepičí kvoč

7. 12. 2012 / Michal Kesudis

Britské listy zveřejnily článek svého čtenáře, Václava Rybáře, ve kterém, bez jakékoli znalosti vnitřních poměrů v komunistické straně, vztahů mezi straníky, sympatizanty a voliči, spekuluje a z pomyslné křišťálové koule věští, co se stane. Věřím, že pár slov komunistického straníka, sice jen řadového a registrovaného teprve pět let, budou ostatními čtenáři vzaty v úvahu.

Vize: I. budujeme stát pro 10 milionů šťastných a spokojených obyvatel

7. 12. 2012 / Vít Klíma

Vize, aby měla nějaký smysl, musí nejprve analyzovat základní mocenský stereotyp, který daný národ využívá a ověřit, zda byl či nebyl historicky úspěšný. Mocenský stereotyp východních euroasijských národů, do jejichž rodiny Češi patří, se formoval zhruba 3 000 let. Typické pro něj je soustředění moci a majetku do několika málo rukou nejbohatších příslušníků daného národa. Nejkuriózněji byl tento stereotyp využit za socialismu, kdy teoreticky měla být moc a majetek v rukou lidu, ale ve skutečnosti byly koncentrovány do rukou úzké komunistické špičky.

POZVÁNKA:

E X E K U C E

7. 12. 2012

Zveme Vás do D I V U S . P R A G E R K A B A R E T T u v pátek 7. prosince ve 20 hodin

naposled na divadelní představení E X E K U C E
Repríza zábavního pořadu v režii Miroslava Bambuška. Můžete si samozřejmě říkat, že to je sice strašné, ale že se vás ta exekuce zaplaťpánbůh netýká. Vy přece máte odpovědnost, své závazky platíte včas, jste dostatečně finančně gramotní a do situace, kdy by po vás někdo mohl vymáhat nějaký dluh prostřednictvím exekutora, se prostě nedostanete. Omyl! Když noc zazní noži, tak útok se zdaří. Tak jest! Tak jest! Je slyšet naš řev. My pijeme krev! Je slyšet naš řev. My honíme krev. My lisujem krev! My pijem krev. My šponujem ceny! My šponujem ceny! To jsme my - exekutoři! Tak jest! Tak jest!
Hraje Halka Třešňáková, Jakub Čermák, Miloslav König a Dan Dittrich
Hudbu složil Petr Kofroň
Vypravila Krysí komunita
Svítí a zvučí Petr Krůšelnický
Vstupné 120 a 80 Kč

Jak zůstat provinční

6. 12. 2012 / Michal Rubáš

Zvolení komunistických zastupitelů do funkcí krajských radních pro školství vyvolalo v naší vzdělanostní společnosti pozoruhodné petiční pohyby.

Tato rozpustilá rebelie za posílení establišmentu není ovšem v dějinách našeho státu ničím bezprecedentním. Kdo jiný než Češi, kteří toho času dotáhli kapitalismus do nejodpudivějšího extrému, by se měl v dobře zatepleném kolektivu hlasitěji pohoršovat nad outsiderskými nositeli jediné systémové kritiky?

Někteří lidé se z historie asi nikdy nepoučí. Zatímco se učitelé dějepisu na základních školách mohou přetrhnout, aby v rámci výuky nejnovějších dějin děti dostatečně varovali před možností opakování totalitních praktik minulého režimu, chovají se akademičtí předáci dvou regionálních univerzit, jako by k žádnému Listopadu nikdy nedošlo.

DEBATNÍ KLUB:

Jiří Payne a Petr Drulák debatují o mezinárodních vztazích

5. 12. 2012Místopředseda strany Svobodných Jiří Payne a ředitel Ústavu mezinárodních vztah Petr Drulák si kladli otázky, zda je pro mezinárodní vztahy prioritou nějaký etický normativ - morálka, nebo je důležité něco jiného. Zda má být nebo je v EU solidarita v kontextu podílení se na záchranném fondu ESM. Jestli je EU přínosem pro rozvoj mezinárodních vztahů a obchod, nebo jde o projekt směřující k nějaké formě diktatury?

Předchozí debaty:

Stanislav Štech a Ondřej Šteffl debatují o školství ZDE

Karel Randák a Petr Gazdík debatují o korupci ve státní správě ZDE

Jiří Svoboda a Kamil Fila debatují o českém filmu a o televizi ZDE

Vojtěch Razima - Martin Kubů: Jaké jsou výhody a nevýhody biopaliv? ZDE

Debata Jan Paul - Boris Cvek: O umění ZDE

Debata Ludvík Hovorka - Ondřej Dostál: Zdravotnictví jako oběť chtivosti pojišťoven ZDE

Jakub Kříž - Milan Valach debatují o církevních restitucích ZDE

Debata Petr Havlík - Miroslav Tejkl: Co je příčinou hospodářské krize? Chamtivost?ZDE

Květa Lauterbachová a Vít Jedlička debatují o vztahu ekonomiky a politiky ZDE

Pavel Kohout a Jiří Šteg debatují o budoucnosti demokracie ZDE

Daniel Veselý a Roman Joch diskutují o Izraeli, Palestincích a o Blízkém VýchoděZDE

Diskuse Roman Joch - Jan Čulík ZDE

Diskuse Eric Best - Jan Čulík ZDE

8 Kč

6. 12. 2012

Tak nějak v r. 2000 jsem nastoupil do ostravské tramvaje. Měl jsem asi prošlý měsíčník nebo tak nějak, dostal jsem pokutu. Dlouhé roky se nedělo nic. Pak přišla obsílka k soudu. Poněvadž pohledávka byla promlčena (po 3 letech), tak jsem ani neodepsal na tu blbost.

Jenomže se změnil zákon, mezitím. Nyní musí dlužník uplatnit promlčení, jinak soud přiklepne automaticky všechny ty nesmysly. Takže 8 Kč, plus náklady soudního řízení, exekuce atd = 80.000 Kč, a stále roste.

Ode mně ty kurvy nedostanou nic, maximálně tak kladivem po čuni, přímo před policajtem, který je doprovází, konstatuje Petr Svatý.

O skandálním střetu zájmů

6. 12. 2012

Diskutoval jsem tento fakt s několika kolegy z akademického prostředí z různých západních zemí (a sám jsem v několika západních zemích žil), a všichni byli v mírném šoku. Jistě že existují firmy připravující na zkoušky všude možné, ale nikdy nemají v rukou zároveň samotnou přípravu těchto zkoušek pro státní školy.

Rád bych reagoval na video prezentaci diskuse o školství mezi panem Štefflem a prorektorem UK, píše Petr Hájek, z Matematického ústavu AV ČR.

Nebudu se vyjadřovat k samotným názorům zúčastněných, ostatně Štefflovy názory nejsou překvapivé ve světle následujících fakt.

Již v úvodu při představování společnosti Scio vůbec není zmíněno, že tato společnost se živí prodejem výukových materiálů a kurzů, a přípravou na přijímací zkoušky různého druhu.

Právní paskvil porušující spravedlnost

6. 12. 2012

Vážená redakce

z vámi uveřejněného odkazu na stránky sdružení Iuridicum Remedium mě velmi zarazil jeden z odstavců, píše Petr Jenčo:

"Jakmile bude vydáno rozhodnutí a toto rozhodnutí nabude právní moci, není již možné věc řešit uvedeným směrem. Jinými slovy -- pokud si vymyslím, že mi dlužíte nějakou částku, tuto částku proti Vám zažaluji a Vy se nebudete žádným způsobem proti mému útoku (žalobě) bránit, může být vydáno rozhodnutí. Nebude-li proti tomuto rozhodnutí žádná obrana, nabude rozhodnutí právní moci a vykonatelnosti a mohu celý případ předat exekutorovi k vymáhání. To, že jsem si celou věc vymyslel a nikdy Vám žádné peníze nepůjčil, zajímat nikoho v rámci exekučního řízení nebude."

Pokud to chápu dobře, v čistě hypotetickém příkladě, vyhlédnu-li jakoukoliv osobu, které nějakým způsobem zabráním v odběru pošty nebo využiju toho, že daná osoba má trvalé bydliště hlášené jinde, a tím pádem nebude informovaná o probíhajícím řízení, jsem schopen se hlásit o jakoukoliv smyšlenou pohledávku a danou osobu připravit o veškerý majetek?

Čtu-li onen zmíněný článek dále, dovídám se, že veškerá odvolání, ať už proti pohledávce samotné a soudnímu řízení, nebo exekuci, musím podat do 15 dnů ode dne doručení. Doručená zásilka se ale, dle dnes platných zákonů, ani nemusí dostat do rukou adresáta. Stačí 10 dní a zásilka se bere jako doručená.

Opravdu je toto v České republice DNES možné? Existuje vůbec nějaká obrana, i když se očividně jedná o podvod?

Mužské populaci radikálně klesá počet spermií

6. 12. 2012

V letech 1989 - 2005 poklesl průměrný počet spermií ve studii 26 000 mužů o třetinu. Zvýšilo se tak riziko jejich nepolodnosti. K poklesu dochází globálně. Za příčinu poklesu se označují různé důvody, od módy nosit těsné spodky až po znečištění životního prostředí, ale jednu konkrétní příčinu vědci dosud nenalezli. Podle výsledku této nejnovější francouzské studie, zveřejněné v časopise Human Reproduction, klesá koncentrace spermií od roku 1989 každoročně o 1,9 procent. Za 17 let poklesla ze 73,6 milionů spermií na mililitr na 49,9 milionů spermií na mililitr r. 2005. O 33,4 procent také poklesl počet normálně utvořených spermií.

Mužská neplodnost je 15 milionů spermií na mililitr, avšak podle Světové zdravotnické organizace mají muži s menším počtem spermií než 55 milionů na mililitr problém oplodnit partnerku.

Podrobnosti v angl ZDE

Britský ministr financí řeší spektakulární selhání svého hospodářského programu jeho prohloubením

6. 12. 2012

Konzervativní britský ministr financí George Osborne oznámil další rozsáhlé škrty v sociální podpoře i ve vládních výdajích poté, co byl nucen přiznat, že jeho plány na snížení britské zadluženosti selhaly.

Osbornovo tvrzení, které ve středu odpoledne pronesl v Dolní sněmovně na začátku své ekonomické zprávy, že se britská ekonomika "uzdravuje", bylo v parlamentu přivítáno obrovskou salvou smíchu.

Ratingová agentura Fitch okamžitě reagovala na Osbornovo prohlášení, že jeho program škrtů, který měl skončit před volbami na jaře 2015, bude muset pokračovat až do roku 2018 (je ovšem sporné, zda konzervativci vyhrají volby) varováním, že Británie riskuje, že přijde o své hodnocení AAA.

Britská ekonomika se v roce 2012 zmenší o 0,1 procenta a v roce 2013 poroste o pouhých 1,2 procenta - zatímco například Německo roste kolem 3 procent. Německo ovšem, jak upozornil v televizi Channel Four generální ředitel britské pobočky firmy Siemens, provozuje už dvacet let systematickou investiční strategii, kdy vláda podporuje investice do klíčových odvětví, které mají šanci stát se světovými jedničkami. Německo na rozdíl od Británie má také specializovanou podnikatelskou banku, která poskytuje i malým a středních podníkům potřebné úvěry na investice a rozvoj. V Británii banky nepůjčují dnes skoro nikomu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Zemřel legendární nejstarší architekt světa Oscar Niemeyer

6. 12. 2012 / Tomáš Koloc

Byl žákem proslulého švýcarského architekta Le Corbusiera. Tvrdil že důležitější než stavba jsou lidé, kteří v ní žijí a základním prostředkem jeho architektonického vyjádření byla křivka. Ačkoli svou kariéru začal už ve 30. letech 20. století, opravdové proslulosti dosáhl, když si od něj na konci 50. let brazilský prezident českého původu Juscelino Kubitschek objednal koncepci nově založeného města federace Brasilia. Niemeyer byl znám svými levicovými postoji a spolu s umělci jako byli Frida Kahlo, Diego Rivera nebo Pablo Neruda byl archetypem latinskoamerického komunisty-bohéma. Ačkoli projektoval sídlo Komunistické strany Francie a od Nikity Chruščova přijal Leninovu cenu míru,v Sovětském svazu nepracoval, a jeho vyjádření, že mu sovětská architektura přijde příliš tvrdá, bylo provázeno patřičně chladou reakcí.

Vedle spisovatelů Jorge Amada a Paula Coelha, bývalého prezidenta Luly da Silvy (a přirozeně i populárních brazilských fotbalistů :-) šlo o jednoho z neslavnějších Brazilců.

Jak probíhala jedna exekuce v Austrálii

5. 12. 2012

Vážený pane šéfredaktore,

sleduji se zájmem i s podivením zřetelně zdivočelé praktiky, které pod heslem vymahatelnosti práva v Čechách exekutoři provozují a celý napojený systém je v tom významně podporuje. Je skvělé, že se vaše medium do záležitosti vložilo a doufám, že tato iniciativa dospěje přinejmenším k rozšířenému povědomí, co se vlastně odehrává a jak to postižené doslova likviduje, píše Petr Špelda.

K tomuto příspěvku mě přiměla opakovaná snaha p. Čulíka objasnit zastáncům či částečným obhájcům současného stavu, že povinností demokratického státu by především měla být ochrana postižených, ne tím, že by jim dluhy jen tak odpustil, ale tím že by dbal na přiměřenost jejich vymáhání a také na rozumně spravedlivé okolnosti jejich vzniku. Zcela zjevně však je toto mnoha lidem v právní čí soudní oblasti v ČR cizí. Proto se pokusím popisem případu z Austrálie, který osobně znám do podrobností, alespoň naznačit, v čem je rozdíl v přístupu tam . Dalo by se to shrnout do hesla -- Za blbost se často platí, ale nelikviduje!

ŽIVOT V DNEŠNÍCH ČECHÁCH:

Ukázka, co si můžete v českém právním řádu počít

5. 12. 2012

Dobrý den,

rád bych se s Britskými listy podělil o své dojmy z exekuce, která na mě byla nařízena v říjnu roku 2009, píše jeden mladý čtenář, jehož totožnost je redakci známa.

Okolnosti byly velmi banální. Rodina střední třídy rozpálená do růžova z dovolených u moře, hypotéka na barák v satelitu, "štěstí".

Mně bylo tou dobou asi 18 let, ideální čas se upsat nějaké nadnárodní korporaci. Rodiče mě tehdy nechali podepsat smlouvu Eurotelem (pro mladší generace: dnešní O2), protože měli nějakou akci na mobilní internet nebo podobnou volovinu. Samozřejmě jsem v té době neměl a nemohl mít zdroj příjmu, na to se vás ale podobné společnosti neptají.

Netanjahu a "mnichovanství"

5. 12. 2012 / Petr Wagner

Byli jsme pochváleni jednou z velmi kontroverzních osobností izraelské politiky za to, že jsme se poučili z Mnichova. Myšleno z Mnichovské dohody v roce 1938. Tuto dikci přejímá řada českých autorů a medií. Například Neviditelný pes.

Zkorumpované Česko

5. 12. 2012 / Oskar Krejčí

Ti, kdo rozhodli, že v postsocialistických zemích proběhne divoká privatizace, přisoudili korupci -- vědomě či nevědomě, ale mnohem pravděpodobněji cílevědomě -- roli urychlovače. Tehdy se na úřadech schvalovaly privatizační projekty, které novému vlastníkovi a jeho rodině měly zajistit nadstandardní sociální status na několik generací dopředu. Je zcela naivní myslet si, že každý politik či úředník, který rozhodoval o takovém projektu, činil tak za svůj hubený plat. Takto se formovala politická kultura, v níž službu veřejnosti nahradilo podnikání.

Když nedávno šéf kremelské kanceláře Sergej Ivanov komentoval nejnovější velké korupční skandály v Rusku, začal citací Nikolaje Karamzina, historika z přelomu 17. a 18. století. Ten na otázku "Jak na Rusi?" lakonicky odpověděl: "Kradou." Karamzinův dvě století starý výrok naznačuje, že korupce je věčná. Také vynikající seriál Řím, který podle přísloví "i slepé kuře občas trefí na zrno" právě opakuje Česká televize, ukazuje, že už v antice politickou moc doprovázel sex a -- korupce.

Poslední zkoumání korupce, které provedl Eurostat, unijní agentura pro výzkum veřejného mínění, sděluje, že 90 % obyvatel Evropské unie pokládá korupci za největší problém. Pouze v jediné zemi Unie se menšina lidí, konkrétně 46 %, domnívá, že korupce je odstranitelná a že neexistovala vždy. Onou zemí je Česko. V rámci celé EU za neodstranitelnou pokládá korupci 70 %, na Slovensku dokonce 74 % dotázaných.

Praha jako možné ohnisko mezinárodního konfliktu

5. 12. 2012

Eric Best varuje ve své poznámce, že zatímco byla česká média během návštěvy Hillary Clintonové posedlá domácím, omezeným tématem Temelína, šlo o daleko závažnější věc, kterou česká média zcela pominula. Mezinárodní média nezaznamenala výroky Clintonové ohledně Temelínu, ale silně zaznamenala její varování, že Spojené státy zasáhnou, pokud použije syrský prezident Asad chemických zbraní proti svým občanům. Vzhledem k tomu, že Praha zastupuje v Damašku americké diplomatické zájmy, podle Besta hrozí, že se ČR stane součástí mezinárodního konfliktu mezi Spojenými státy a Ruskem ohledně Sýrie. Česká média si podle Besta této hrozby vůbec nepovšimla.

Zdroj v angličtině ZDE, česky ZDE

O nezničitelnosti SSSR

5. 12. 2012 / Karel Dolejší

26. prosince 1991 zanikl stát zvaný Svaz sovětských socialistických republik. Ve své době byl druhou nejsilnější vojenskou mocností na planetě disponující řádově tisícovkami jaderných hlavic, a pokud jde o konvenční zbraně, měl nad Spojenými státy výraznou početní převahu v pěších jednotkách, tancích a dělostřelectvu. Podle logiky, kterou rýsuje Daniel Veselý, se ovšem takové zemi nemohlo nic stát, nehrozilo jí žádné bezpečnostní riziko...

Otřesný případ exekuce vedené proti pacientovi psychiatrické léčebny

5. 12. 2012 / Aleš Uhlíř

Podle zkušeností sociálních pracovníků se oběťmi lichvářských půjček a exekucí velmi často stávají také lidé, jejichž způsobilost k právním úkonům je částečně nebo i zcela omezena.

Zpráva na novinky.cz informuje o případu nesvéprávného mladíka, který jel bez lístku a dopravní podnik po něm vymáhal prostřednictvím exekutora pohledávku ve výši téměř 80 000 korun. Jeho opatrovník se o nezaplacené pokutě za černou jízdu včas nedověděl a pohledávka díky vymáhání a exekuci "narostla" na takřka 80 000 korun. Až pak ji opatrovník zaplatil z mladíkových peněz, které mladík, jinak žijící jako pacient v psychiatrické léčebně, měl z prodeje bytu po své zemřelé matce.

O reorganizaci vlády

5. 12. 2012 / Boris Cvek

Alexandr Vondra býval svého času hvězdou ODS, velkou posilou pro její nový, lepší obraz ve veřejném mínění. Vondra jako někdejší disident a signatář Charty 77, člověk z okolí Václava Havla, proti jehož vizi občanské společnosti se ODS vždy vymezovala svou vírou ve volnou ruku trhu, která všechno obstará, byl člověk dobře padnoucí do společnosti Petra Nečase, jenž byl v porovnání s ostatními politiky ODS dříve vnímán jako slušný a umírněný člověk.

I když... (JČ) ZDE ZDE

Chyba ve věci Henych se táhne již od roku 1990

5. 12. 2012 / Josef Mrázek

Při prvních volbách obecních zastupitelstev v roce 1990 mně přišla stížnost, že jistý pan Henych, dnes již všeobecně známý, zmanipuloval, jako representant odstupujícího národního výboru pověřený příjmáním kandidátních listin, volby v obci Zvole v mém okrese (Praha-západ). Mělo se to stát tak, že předpokládaný vítěz voleb, Občanské fórum, podalo kandidátní listinu jen v jednom vyhotovení (zákon předepisoval dvě) a Henych je na to neupozornil, listinu schoval do šuplíku a když prošla lhůta, ukázalo se, že kandidují jen Henychovi kamarádi z dob minulých. Stížnost byla marná, Henych se "obhájil" tím, že v zákoně není výslovně uvedeno, že měl na chybu včas upozornit.

Proč komunisté nejspíš podpoří Zemana a je to chyba

5. 12. 2012

O přímou podporu KSČM pro prezidentskou volbu 2013 se uchází v tomto týdnu dva kandidáti Miloš Zeman a Jiří Dienstbier, tato strana se svou disciplinovanou voličskou základnou a s připočtením protestních hlasů naštvané populace na vládní koalici dává příslib možná více jak milionu hlasů.

Stručně naťukněme provázaný okruh zahraniční a hospodářské politiky. Zeman přináší zajímavý rozpor, kontrastnější než jeho předchůdce Klaus, který Zemana mimochodem silně podpořil. Názory Miloše Zemana ležící za hranicí evropského politického vkusu a se znaky sektářského šílenství ve výkřicích o Blízkém východu (Palestina a Írán) jsou dostatečně známé, návštěvu Izraele označil za jednu ze tří priorit po případném zvolení. Podobně jako jeho postoj při bombardování nemocnic a elektráren v Bělehradě, kdy Zeman mohl, ale nezahřměl na straně práva či alespoň rozumu. A deklamovaná orientace na podporu obchodu s východem, BRICem a jižní Amerikou dnes již nejsou novum, tím se zaklínají snad všichni kandidáti nemluvě o vládě, parlamentu a většině ekonomických odborníků, píše Václav Rybář.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za září 2012

4. 10. 2012

V září 2012 přispělo finančně na Britské listy 180 osob bankovním příkazem celkovou částkou 32 886.45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v červnu 2012 částkou 2044.98 Kč. Příjem z reklamy byl v září 2012 29 915 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30. 9. 2012 částku 117 501.95 Kč. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.